Header image  
Department of Agricultural Extension & Communication  
line decor
  
line decor
 

  

  ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2555
 

ทักทาย by editor

         สวัสดีปีใหม่ทุกๆ ท่านเลยนะครับ จดหมายข่าว (E-News Letter) ของภาควิชาส่งเสริมฯ ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 กันแล้ว ทางทีมงานก็ได้รับข้อเสนอแนะที่ดีจากผู้อ่าน มากมายเลยครับ ทางทีมงานก็จะนำมาปรับปรุงให้จดหมายข่าวของเราสามารถตอบโจทย์งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นไปครับ

         ในปีที่ 3 ของ e-News Letter ของเรานั้นก็จะยังมีหัวข้อและเนื้อหาหลักเป็น "สารพันธุ์ส่งเสริม" "กิจกรรมต่างๆ" "ข่าวประชาสัมพันธ์" และ "Taste&Travel" หรือหากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ
ในการจัดทำก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ที่ agrnuts@ku.ac.th เหมือนเดิมครับ

กิจกรรม

        ในวันที่ 7-10 ก.พ. 55 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร นำโดย รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ ได้นำนิสิตปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตรที่ลงทะเบียนรายวิชา 01001514 ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชุมชนฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

         วันที่ 21-23 ก.พ. 55 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ เลิศศิริ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตร ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกัี่บการส่งเสริมเกษตรและพืชผลทางการเกษตรที่สูงที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์