Header image  
Department of Agricultural Extension & Communication  
line decor
  
line decor
 

  

  ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2554
 

ทักทาย by editor

         ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนั้นๆ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความยินดีและมีแต่รอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ..ผมจึงเก็บบรรยากาศในคืนที่รุ่นน้องจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและวันที่นิสิตไดเข้า้รับปริญญามาฝากครับ