MENU
แนะนำรายวิชา
วิธีการเรียน
กิจกรรมการเรียน
ทรัพยากรการเรียน
แบบฝึกหัด
คณะผู้สอน
ติดต่อผู้สอน
   
SITE
 
 
 
   
  1. นิสิตคิดว่าการพัฒนาบุคลิกภาพมีประโยชน์อย่างไร และสามารถพัฒนา
   บุคลิกภาพของตนเองด้วยวิธีการใดได้บ้าง
   
  2. ให้นิสิตลองยกตัวอย่างวิธีการแต่งกายที่เหมาะสมกับอาชีพ โดยให้นิสิต
   เลือกอาชีพได้ตามความคิดของตนเอง
   
  3. มารยาทถือว่าเป็นองค์ประกอบด้านหนึ่งในการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นิสิตลอง
   ยกตัวอย่างมารยาทในการทำความเคารพที่ถูกต้องมาพอเข้าใจ
   
  4. การจัดงานเลี้ยงก็มีเรื่องของมารยาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน นิสิตส่วนใหญ่
   คงเคยไปร่วมงานเลี้ยงแต่ก็ไม่รู้ว่าตนเองปฏิบัติตัวได้ตรงตามมารยาทของการ
   ไปงานเลี้ยงหรือไม่ สมมติว่านิสิตได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงงานหนึ่ง
   (ให้นิสิตสมมติรูปแบบของงานเลี้ยงเอาเอง) นิสิตจะมีวิธีการเตรียมตัวก่อน
   ไปงานเลี้ยงและปฏิบัติตัวในงานเลี้ยงอย่างไร อธิบายมาพอเข้าใจ
 
 
 
 
 
     
 
บทนำ Iบทที่ 1 I บทที่ 2 I บทที่ 3 I บทที่ 4 I บทที่ 5 I บทที่ 6I บทสรุป
กลับไปหน้าแรก I แนะนำรายวิชา I วิธีการเรียน I กิจกรรมการเรียน I แบบฝึกหัด I ติดต่อผู้สอน