เค้าโครงเนื้อหา  

  [..กลับไปหน้าหลัก..]

3.1 การขึ้นบรรทัดใหม่
3.2 การจัดย่อหน้า
3.3 การจัดตำแหน่งในหน้าเอกสาร
3.4 การเว้นวรรค
3.5 เส้นคั่นในแนวนอน
 
บทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1
ความรู้พื้นฐานทาง HTML

หน่วยการเรียนที่ 2
การจัดรูปแบบตัวอักษร

หน่วยการเรียนที่ 3
การจัดรูปแบบเอกสาร
หน่วยการเรียนที่ 4
การใส่รูปภาพ
หน่วยการเรียนที่ 5
การกำหนดพื้นหลัง
หน่วยการเรียนที่ 6
การเชื่อมโยงข้อมูล

หน่วยการเรียนที่ 7
การสร้างตาราง

หน่วยการเรียนที่ 8
การ Upload ข้อมูล

 

 
หน้าที่ 5/5
 back
 

3.5 เส้นคั่นในแนวนอน

      ในการจัดรูปแบบเอกสาร นั้น เรายังสามารถนำเส้นมาช่วยตกแต่งเอกสารได้โยกำหนดให้เป็นเส้นคั่นในหน้าเอกสาร HTML เส้นที่จะใช้คือ เส้นขีดคั่นแนวนอน (Horizontal rule) ซึ่งอาจใช้เป็นเส้นแบ่งเนื้อหาระหว่างบท หรือเป็นเส้นขีดคั่นเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบของเนื้อหา ได้

       คำสั่งที่ใช้กำหนดเส้นคั่น จะเป็นคำสั่งที่ไม่ต้องมีคำสั่งปิด (Single Tag) คือคำสั่ง <hr> โดยคำสั่ง <hr> จะมีคุณสมบัติของคำสั่ง (Attribute) หลายตัว ดังนี้

      width       เป็นการกำหนดความยาวของเส้น มีหน่วยเป็น Pixel หรือ % ก็ได้
      align        เป็น การจัดวางตำแหน่งของเส้น
      size          เป็นการกำหนดขนาดความหนาของเส้นกำหนดเป็น pixel
      noshade  ไม่ต้องแสดงเป็นแบบ 3 มิติ
      color        เป็นการระบุสีของเส้น
     
     ตัวอย่าง

      <hr width="60 %">
      <hr width="80">
      <hr width="n" align="left/right/center" size="ขนาด (n)" noshade color="สี">

       
ทดสอบการใส่เส้นคั่นแนวนอน

 
 

 

หมายเหตุ ใน tag คำสั่ง ไม่ต้องใส่ เครื่องหมาย  "...." ก็ได้

หน้าที่ 5/5
 back

กลับไปหน้าแรก I แนะนำรายวิชา I วิธีการเรียน I เนื้อหาบทเรียน I แบบฝึกหัด I ติดต่อผู้สอน