คุณสมบัติเด่นกระบือปลัก

กระบือเป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้น ให้ผลผลิตต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ใน
เขตอบอุ่น ได้แก่ โตช้า ช่วงห่างการให้ลูกยาว ให้ลูกช้า เป็นต้น แต่กระบือจะถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติ
มาเป็นเวลายาวนานให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดด้านพืชอาหารสัตว์คุณภาพต่ำและ
ขาดแคลนในบางช่วงฤดู และมีโรค แมลงชุกชุม จึงทำให้เลี้ยงได้ดีในสภาพที่มีอาหารสัตว์คุณภาพต่ำ
เพราะมีพันธุกรรมที่เป็นคุณสมบัติเด่น คือ


1. กระบือใช้อาหารหยาบคุณภาพต่ำได้ดีกว่าโค โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก หญ้า
พื้นเมือง ฟางข้าว ผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น ต้นข้าวโพด ตอซัง ยอดอ้อย เป็นต้น เนื่องจากมี
สาเหตุหลายประการรวมกัน ได้แก่
- พฤติกรรมการแทะเล็ม เพราะกระบือมีริมฝีปากกว้างแทะเล็มหญ้าสั้นได้ง่าย
กระบือไม่เลือกพืชอาหารสัตว์เท่าวัว ทำให้มีพื้นที่แทะเล็มกว้าง ปริมาณอาหารที่กินได้จึงมาก
- กระบือมีความจุของกระเพาะมาก ทำให้เกิดการหมักอาหารที่ยาวนาน จุลินทรีย์
มีเวลาย่อยสลายเป็นอาหารในตัวมันเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระบือเมื่ออาหารถูกย่อยในกระเพาะแท้
- กระบือมีจุลินทรีย์ชนิด “เชื้อราและแบคทีเรีย” ที่ย่อยสลายเยื่อใยมากกว่าโค
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาจุลินทรีย์ที่มีในกระเพาะหมักของกระบือและโค พบว่ามีความแตกต่างกัน 3
ประเภท โดยกระบือมี “เชื้อรา” และ “แบคทีเรีย” มากกว่าในโคในบริมาตรของเหลวในกระเพาะที่เท่า
กัน ซึ่งหน้าที่ของเชื้อราจะทำให้เยื่อใยอาหารแตกตัว เพื่อเป็นอาหารให้แบคทีเรียย่อยสลายต่อ หลังจากนั้น “โปรโตซัว” ซึ่งกินแบคทีเรียเป็นอาหารและทำให้แป้งพักตัวในกระเพาะนานขึ้น ดังนั้นกระบือ
จึงใช้อาหารหยาบคุณภาพต่ำได้ดีกว่าโค แต่ถ้าอาหารมีคุณภาพสูง โคจะมีประสิทธิภาพการใช้อาหาร
ได้ดีกว่ากระบือ


2. กระบือแทะเล็มพืชใต้น้ำได้ ทำให้ใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมขังได้ดี
ในพื้นที่มีน้ำท่วมขังบางฤดูจึงเป็นทำเลเลี้ยงกระบือได้


3. กระบือไถนาในที่ลุ่มหรือน้ำท่วมขังได้ดี เนื่องจากสรีระของข้อเท้าและกีบเท้าที่
เคลื่อนไหวได้ดีในที่โคลนตม ซึ่งการใช้รถไถนาเดินตามจะมีปัญหา
4. กระบือเป็นสัตว์ที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี การนอนปลัก ถึงแม้กระบือมีต่อมเหงื่อ
น้อย ผิวหนังมีสีดำที่ดูดความร้อนได้ดี และผิวหนังหนาทำให้ระบายความร้อนช้า แต่ธรรมชาติของกระบือ
ชอบนอนปลักเพื่อระบายความร้อน และการนอนปลักโคลนทำให้ ป้องกันแมลง เหลือบกัดในตอนกลางคืน
ได้


5. กระบือมีเนื้อแดงที่มีไขมันต่ำกว่าเนื้อโค 3-5 % และเนื้อกระบือมีไขมันชนิดอิ่มตัว
และคอเลสเตอรอลต่ำกว่าเนื้อโค ดังนั้นการพัฒนาเนื้อกระบือขุนเพื่อผลิตเนื้อสุขภาพจึงเป็นสิ่งน่า
สนใจ เป็นจุดขายสำหรับผู้ห่วงใยสุขภาพ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (niche market)
ในประเทศไทยเนื้อกระบือเหมาะทำลูกชิ้น เพราะมีไขมันต่ำและมีคุณสมบัติทำให้เนื้อตีแล้วเหนียว และ
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

หน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถัดไป

 

ย้อนกลับ