เปรียบเทียบอายุของแมวกับคนค่ะ

 

อายุแมว
อายุคน
1 เดือน
5-6 เดือน
2 เดือน
9-10 เดือน
3 เดือน
2-3 ปี
4 เดือน
5-6 ปี
5 เดือน
8-9 ปี
6 เดือน
14 ปี
7 เดือน
15 ปี
8 เดือน
16 ปี
1 ปี
18 ปี
2 ปี
25 ปี
3 ปี
30 ปี
4 ปี
35 ปี
5 ปี
38-40 ปี
6 ปี
42-44 ปี
7 ปี
45 ปี
8 ปี
48 ปี
9 ปี
55 ปี
10 ปี
60 ปี
11 ปี
62 ปี
12 ปี
65 ปี
13 ปี
68 ปี
14 ปี
72 ปี

 


HOME