ลักษณะของงานช่างพื้นฐาน
8

 1. งานไฟฟ้า
              สภาพความเจริญของโลกในปัจจุบัน  มีผลทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์  ต้องเกี่ยวข้องกับของใช้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
  มากมายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสะดวก  ให้ความสุขสบาย  ทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น  ทำให้โลกสวยงามน่าอยู่มากขึ้น  อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เหล่านี้  หากใช้ไม่เป็น  ใช้ไม่ถูกต้อง  ก็ย่อมมีโทษเช่นกัน              การใช้จึงต้องคำนึงถึงในเรื่องความปลอดภัย  ความประหยัดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  งานไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  ในการนำเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้  ในลักษณะของพลังแสงสว่าง  พลังความร้อน  และพลังงานกล              งานไฟฟ้าในงานช่างพื้นฐาน  สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง  เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  ซึ่งจะต้องรู้จัก
  เครื่องมือเครื่องใช้  วิธีใช้  และการเก็บบำรุงรักษา  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  สามารถจัดหาและนำมาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย  
            
                                                  7
 2. งานช่างประปา
              น้ำเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์  มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำปรากฏว่า  คนในชนบทใช้น้ำ  150  ลิตรต่อคนต่อวัน  คนในเมืองใช้น้ำ  440  ลิตรต่อคนต่อวัน  น้ำจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์มาก  ระบบการประปาได้แก่  การนำน้ำเข้ามาใช้  การระบายน้ำโสโครกภายในอาคารบ้านเรือนออกไป  เป็นสิ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด  ระบบประปาที่ดีมีประสิทธิภาพ  จึงหมายถึงความสะดวกสบาย  สุขภาพและพลานามัยของผู้อยู่อาศัย  ดังนั้นความรู้เรื่องระบบน้ำประปา  ระบบการระบายน้ำโสโครก  สุขภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนวิธีการจัดระบบการประปา  การซ่อมบำรุงรักษา  จึงเป็นสิ่งจำเป็น  สามารถศึกษาและปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง
                                                                 1
 3. งานช่างไม้
              งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์  ต้องมีความอดทน  ขยัน  มีความรับผิดชอบสูง สามารถนำทรัพยากร
  ธรรมชาติที่เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ได้อย่างเหมาะสม  ทั้งที่จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือและกระบวนการในการใช้  จึงจะสามารถทำงาน  ไม้ได้อย่างสวยงาม  เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือและใช้วัสดุ  ปัจจุบันไม้มีคุณค่ามาก  หายาก  เพราะป่าไม้ถูกทำลายไปเกือบหมด  จนต้องใช้วัสดุอื่น ๆ มาทดแทนไม้  เช่น  พลาสติก  โลหะ              งานช่างไม้ในงานช่างพื้นฐานเป็นงานช่างไม้เบื้องต้น  สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง  เช่น  การรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้  วิธีการใช้วัสดุ  และการเก็บรักษา  การซ่อมบำรุงสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน  เช่น  เฟอร์นิเจอร์  ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน  เป็นต้น

                                                              2
 4. งานช่างปูน
              ปัจจุบันอาคารบ้านเรือน  อาคารสำนักงาน  และถนนหนทางล้วนสร้างด้วยปูน  ไม้  และโลหะเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น  ทั้งนี้เพราะการก่อสร้างด้วยปูน  มีความคงทนถาวรมากกว่าไม้  ราคาถูกกว่า  หาง่ายกว่า  และการดูแลรักษาน้อยกว่า              งานช่างปูนจึงมีความสำคัญ  เป็นงานอาชีพ  และเป็นงานที่ผู้ครองเรือนควรต้องศึกษา  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างปูนภายในบ้าน
  เล็กๆน้อยๆได้  เช่น  การซ่อม  สร้างบำรุงรักษา  ส่วนต่าง ๆ ของบ้านที่ทำด้วยปูน  ต้องรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้  การจัดหาวัสดุนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

                                                              3
 5. งานช่างโลหะ
              ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน  อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านหลายชนิด  ทำด้วยโลหะหรือมีโลหะ  เป็นส่วนประกอบ  เช่น  รางน้ำ  ลูกกรง  ประตู  หม้อ  กระทะ  ถังน้ำ    เครื่องเรือน  เป็นต้น  เครื่องใช้แต่ละอย่างใช้โลหะต่าง ๆ กัน  เช่น  ทองแดง  ทองเหลือง  เหล็ก  อะลูมิเนียม  มีรูปแบบต่าง ๆ กันตามลักษณะของการใช้งาน  เครื่องใช้โลหะทุกอย่าง  เมื่อใช้นานวันย่อมมีการชำรุดเสียหาย  ต้องบำรุงรักษา  เพื่อให้ใช้งานต่อไปได้อีก  งานช่างโลหะบางชนิด  เช่น              งานช่างโลหะแผ่นสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้เครื่องตกแต่งภายในบ้านได้อย่างสวยงาม  งานโลหะเป็นงานที่ต้องอาศัย
  ทักษะ  แรงกาย  ความอดทน  ความประณีต  เทคนิค  และวิธีการ  จำเป็นที่จะต้องศึกษารู้จักเครื่องมือ  วิธีใช้  การดูแลรักษา  และสามารถจัดหาวัสดุนำมาใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม

                                                              4
 6. งานช่างสี
              งานช่างสี  เป็นงานช่างขั้นสุดท้ายของงานช่างหลายแขนง  เช่น  งานไม้  งานปูน  และงานโลหะ  เพื่อตกแต่งงานที่จัด
  ทำสำเร็จแล้ว  ให้ดูเรียบร้อยสวยงาม  งานช่างสีนอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามเรียบร้อยแล้ว  ยังช่วยให้งานแต่ละชิ้นมีความคงทน
  ถาวรยิ่งขึ้น  ยืดอายุ     การใช้งานให้ยาวนานขึ้น  งานช่างสีมีหลักวิธีการ  เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุที่ต้องศึกษา  จึงจะสามารถ
  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งานช่างสีเป็นงานที่ทำได้ทั้งชายและหญิง

                                                              5

แผนผังทางความคิดลักษณะของงานช่างพื้นฐาน
6