คุยกับผู้จัดทำ ....

        ดนตรีไทย ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และอยู่คู่กับชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณ

แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของคนก็ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันด้วยค่านิยม

ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้บทบาทและความสำคัญของดนตรีไทยเริ่มลดน้อยลง

ดังนั้น เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและไม่ให้เอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาต

ิต้องสูญหายไป ในฐานะที่เป็นคนไทยเราจะร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีไทยมิให้สูญหาย

          ภายในเว็บเพจนี้ก็จะรวบรวมข้อมูลความรู้เีกี่ยวกับดนตรีไทยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา

และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้คงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่เข้่ามานะคะ  หากมีข้อติชม คำแนะนำหรือ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถส่งมาได้ที่ kanun_infinity(at)hotmail.com   :)

 

ขอขอบคุณทุกๆคน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่ ...  

 

 

จิรกานต์  สิริกวินกอบกุล (ขนุน)

kanun_infinity(at)hotmail.com