วงดนตรีไทย

โดยทั่วไปวงดนตรีไทยที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วทุกภาคของประเทศ
มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท


1. วงปี่พาทย์

2. วงเครื่องสาย

3. วงมโหรี

 

 

 

 

 

จิรกานต์  สิริกวินกอบกุล (ขนุน)

kanun_infinity(at)hotmail.com