ขนมมงคลของไทย

"ขนมไทย" เอกลักษณ์ของความเป็นไทย นอกจากจะมี
ความงดงามวิจิตร ละเอียดอ่อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำ แล้วยัง
มีรสชาติที่อร่อย หอมกลิ่นพืชพรรณจากธรรมชาติ และกลิ่นอบร่ำ
ควันเทียน อีกทั้งขนมแต่ละชนิดยังมีชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงคุณค่าและ
แฝงไปด้วยความหมายอันเป็นสิริมงคล คำว่า "มงคล" หมายถึง สิ่ง
ที่นำมาซึ่งความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง ส่วน "ขนมมงคล"
หมายถึง ขนมไทยที่นำไปใช้ประกอบเครื่องคาวหวาน ถวายพระ
เลี้ยงแขก ในงานพิธีมงคลต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส งานบวช
หรืองานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น โดยจะต้องเลือกใช้เฉพาะขนมไทย
ที่มีชื่อไพเราะและเป็นสิริมงคล ดังเช่น "ขนมมงคล"