ประวัติขิงชมรมนนทรีทักษิณ
ผลงานของชมรมนนทรีทักษิณ
กิจกรรมต่างของชมรมนนทรีทักษิณ

     

       ประวัติ ของชมรมค่าอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ
   

    เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.2503 โดยใช้ชื่อว่า "ชมรมนิสิตใต้" เป้าหมายหลัก เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ปะปนกับงานสังสรรค์เป็นส่วนใหญ่  ระยะหลังๆสถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนไปกลุ่มเผด็จการเรืองอำนาจ อันได้แก่  สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ และสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร  นิสิตมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เริ่มทบทวนบทบาทของตัวเองที่แล้วมา  และได้สำนึกในหน้าที่ทีได้ชื่อว่า “ มันสมองของชาติ ” ซึ่งเป็นที่พึ่งแล้วความหวังของคนส่วนใหญ่ กิจกรรมที่ออกมาในช่วงนั้นจึงมุ่งเน้นในด้านบำเพ็ญประโยชน์ การรณรงค์เผยแพร่ทุกวิถีทางเพื่อให้ชาวบ้านตาสว่างขึ้น จนกระทั่งเหตุการณ์สงบลง และคลี่คลายไปในทางที่ดี        ชมรมนิสิตชาวใต้เริ่มทำกิจกรรมด้านออกค่ายอาสาพัฒนาครั้งแรก พ.ศ. 2518 ที่ จ. ชุมพร ครั้งที 2 ที่ จ.ตรัง ช่วงปี 2519-2521  เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายขึ้น  ชมรมกิจกรรมนิสิตทุกสถาบันถูกสั่งปิด ชมรมนิสิตใต้  ยุคนั้นก็ถึงคราวพบจุดจบไปด้วย แต่สมาชิกของชมรมก็ยังมีการร่วมตัวทำงานกันอย่างเงียบๆ    
ปี พ.ศ. 2521-2522  เหตุการณ์บ้านเมืองได้คลี่คลายเป็นปกติ  ชมรมนิสิตใต้ได้ก่อตัวขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ  " ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ " โดยสังกัดฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เพิ่งย้ายมาอยู่ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อ พ.ศ. 2524 และได้ออกค่ายบำเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมหลัก ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
ชมรมนนทรีทักษิณได้สร้างสรรค์สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ เป็นบุคคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในสังคมออกมามากมายชมรมนนทรีทักษิณเป็นชมรมฯที่ปลูกฝังและมีเอกลักษณ์ ชัดเจน ในการรักใคร่สามัคคีช่วยเหลือกลมเกลียวกัน ในเหล่าสมาชิกทั้งสมาชิกรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ สายใยความรัก ความหวังดี ความผูกพัน มิตรภาพ และอุดมการณ์ในหมู่พี่น้องชาวนนทรีทักษิณ จะยังคงอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง........