เรามักจะได้ยินผู้คนพูดถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ่อยครั้งในปัจจุบัน   ซึ่งระบบอินเตอร์เน็ตนี้เองทำให้เราสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าด้วยกัน และสามารถติดต่อไปมาหากันและค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์ได้อย่างมากมาย ในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่  การรับส่งข่าวสาร  การพูดคุย  การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้ทั่วโลก  อินเตอร์เน็ตจึงเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงถึงกัน ทำให้ในปัจจุบันองค์กรจำนวนมากเห็นความสำคัญของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต