เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 


อาณาเขต
1. ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศจีน
2. ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มหาสมุทรแปซิฟิก
3. ทิศใต้ ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย
4. ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ่าวเบ่งกอล หรืออ่าวเมาะตะมะ ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีป ซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยดินแดนและหมู่เกาะด้านตะวันออกและตัวออกเฉียงใต้ของเอเชียแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าโดยทางการเมืองแล้ว หมู่เกาะอันดามันจะเป็นของอินเดีย แต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมทีเดียวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังหมายรวมอาณาเขตที่กว้างกว่านั้น รวมไปถึง ตอนใต้ของจีน ฮ่องกง และไต้หวันด้วย แต่เนื่องจากระยะหลังใช้หลักการแบ่งทางการเมือง ทำให้ส่วนดังกล่าวถูกรวมเข้ากับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศกัมพูชา
ประเทศติมอร์ตะวันออก
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศพม่า
ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ

ลักษณะภูมิศาสตร์ประกอบด้วยที่ราบ ภูเขา แม่น้ำ ช่องแคบ ป่าทึบ และเกาะต่างๆ มากมาย ซึ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แผ่นดินใหญ่ แผ่นดินใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 807,000 ตารางไมล์ ประกอบด้วย ที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาที่ทอดทางแนวเหนือใต้. เทือกเขาเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกัน คือ เทือกเขาอะระกันโย ทางตะวันตกของพม่า, เทือกเขาเปกูโยมา และหมู่เกาะ จะประกอบด้วยหมู่เกาะฟิลิปปินส์และหมู่เกาะอินโดนีเซีย เทือกเขาเปกูโยมาเป็นเทือกเขาเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะมีฝนตกตลอดทั้งปี ส่วนประเทศที่อยู่ห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตร เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จะมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของ “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ลมมรสุมจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียนำฝนมาตกบนผืนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้มี “ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม พัดผ่านประเทศจีนมายังภูมิภาคนี้ ทำให้มีอากาศเย็นและแห้งแล้ง ยกเว้นทางใต้ คือ บริเวณภาคใต้ของไทย คาบสมุทรมลายูเกาะสุมาตรา บอร์เนียว ชวา และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปี ดังนั้น ภูมิอากาศโดยทั่วไปจึงมีทั้งร้อนอบอ้าว ฝนตกชุกและชุ่มชื้น นอกจากลมประจำทั้ง 2 ฤดูแล้ว ลมอีกประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ “ลมพายุ” ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในบริเวณน่านน้ำทางตะวันออก คือ บริเวณทะเลจีนใต้ ลมพายุที่พัดผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามอัตราความเร็วของลม คือ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น ลมพายุเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดฝนตกแล้ว ยังทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรที่อยู่ในบริเวณที่พายุพัดผ่านเสมอ เช่น ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ลมแรง เป็นต้น ประเทศที่ได้รับความเสียหายมากกว่าประเทศอื่นๆ คือ เวียดนามและฟิลิปปินส์ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดของพายุ และไม่มีสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ทันท่วงทีเมื่อพายุมาถึง
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

เทือกเขา อาจแบ่งเป็น สองประเภท ได้แก่ เทือกเขารุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ โดยเทือกเขารุ่นเก่า( หมายถึง เทือกเขาที่มีอายุสิบล้านปีขึ้นไป)จะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งโคนของมันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และแยกออกมาเป็น 3 ทาง ได้แก่ ทางพม่า-ไทย ทางไทย-ลาว และทางลาว-เวียดนาม ส่วนเทือกเขารุ่นใหม่นั้น จะเป็นแนวต่อเนื่องจากหิมาลัยลงมายังพม่า แล้วกลับขึ้นมาเป็นหมู่เกาะอินโดนีเซีย เป็นภูเขาไฟที่สงบชั่วคราว
ที่ราบ ที่ราบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีหลายๆบริเวณต่างกันไป อาจเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบลูกฟูก หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งมีในบริเวณแม่น้ำแดงประเทศเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประเทศไทย ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวะดี ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงในกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ ที่ราบชายฝั่งในบริเวณติมอร์ตะวันออก มาเลเซียและทางตอนใต้ของไทยสลับกับเทือกเขา
ที่ราบสูง ได้แก่ ที่ราบสูงฉานในพม่าซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และบริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม

ประชากร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2004 มีประชากรประมาณ 600 ล้านคน เกาะชวา คือเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก [ต้องการแหล่งอ้างอิง] มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และ ศาสนา รวมทั้งมีชาวจีนอพยพมาเป็นจำนวนมาก

 

 

 

ศาสนา

ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคนี้นั้น จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก ประเทศเหล่านั้นคือ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ พม่า สิงคโปร์นั้นก็เป็นประเทศนับถือศาสนาพุทธ ส่วนทางด้านคาบสมุทรมลายู และ หมู่เกาะอินโดนีเซีย นั้น จะนับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ บรูไน ส่วนประเทศฟิลิปปินส์นั้น นับถือศาสนาคริสต์ ประเทศติมอร์ตะวันออกนั้นก็นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักเหมือนกัน
ข้อควรจดจำ (ไม่ต้องบันทึก)

1. Southeast Asia หมายถึง ดินแดน หรือภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย

2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต เรียกว่า เอเชียกลาง หรือ เอเชียใน

3. คำว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” มีการใช้ครั้งแรกเมื่อใด ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2


4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างประเทศใหญ่ 2 ประเทศคือ จีน กับ อินเดีย

5. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 10 ประเทศคือ พม่า ไทย ลาว เวียดนามกัมพูชา มาเลเซีย
สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

6. ประเทศที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน คือ อินโดนีเซีย ลากผ่านเกาะ สุมาตรา ก.บอร์เนียว
ก.สุลาเวซี (ก.เซลีเบส)

7. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน คือ
7.1 แผ่นดินใหญ่ หรือคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม
7.2 เกาะ หรือหมู่เกาะ ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

8. ทิศใต้ ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย (อ่าวเบงกอล) ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศจีน

9. เทือกเขาทางตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เทือกเขาอารกันโยมาอยู่ทางตะวันตกของประเทศ พม่า

 

 


10.เทือกเขาตอนกลาง เป็นเขตที่อยู่ระหว่างประเทศ พม่า กับ ไทย
ได้แก่ เทือกเขา แดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี

11.เทือกเขาตะวันออก ได้แก่ เทือกเขาอันนัม ในประเทศ ลาว เวียดนาม

12.เพราะเหตุใดเทือกเขาทางตอนกลางและทางตะวันออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จึงความสูงไม่มากนัก มีอายุเก่าแก่ ผ่านการสึกกร่อนมานาน

13.พื้นแผ่นดินบริเวณปากแม่น้ำที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แม่น้ำพัดพามา เรียกว่า ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

14.ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี ปากแม่น้ำสาละวิน ประเทศ พม่า
2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศ ไทย
3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ประเทศ กัมพูชา เวียดนาม
4. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ประเทศ เวียดนาม

15.ลักษณะภูมิประเทศของเกาะและหมู่เกาะ เป็นอย่างไร
เป็นที่ราบชายฝั่งแคบ ๆ ตอนในเป็นที่สูงและเทือกเขา เป็นเขตที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

16.เพราะเหตุใดดินในบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงอุดมสมบูรณ์เป็นดินภูเขาไฟ


17.ลักษณะภูมิอากาศ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 เขต
1.อากาศป่าดิบชื้น ได้แก่ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
2. อากาศมรสุมเขตร้อน ได้แก่ประเทศ ฟิลิปปินส์ ภาคตะวันตกของพม่า
3. อากาศทุ่งหญ้าเมืองร้อน ได้แก่ประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม

18.เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มีนาคม-เมษายน (มีค.-พค.)
ช่วงฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม (เมย.-กย.)
ช่วงฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (ตค.-มค.)

 

 

 

 


19.แนวเทือกเขาเกิดใหม่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น คือ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

20.อิทธิพลของความชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับมาจากอะไร
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้