----- 1 สิงหาคม 2555 -----
สอน Web 2.0 and Social Me
18:00-21:00 (ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มก.)
 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
วิชา 01132531 ระบบข้อมูลสำหรับการจัดการ
นิสิตปี 2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
----- 2 สิงหาคม 2555 -----
หยุดวันอาสาฬบูชา
 ตลอดวัน
----- 3 สิงหาคม 2555 -----
วันเข้าพรรษา
 ตลอดวัน
----- 5 สิงหาคม 2555 -----
รามคำแหง
 9:00-9:30
----- 7 สิงหาคม 2555 -----
(เลื่อนมาจากวันที่ 8 ส.ค.) บ.ซีเอ็ด ขอเชิญประชุมบอร์ด
13:30-17:00 (ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้องประชุมใหญ่)
 02-7398691 น้องกี๊ป
02-7398000 ต่อ 8694
085-9407455
มอ. ขอเชิญประชุมสภาวิชาการฯ
13:30-16:30 (ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ )
 คุณจิราภรณ์
074-282249-50
083-5342172
สอน วิศวะ
 18:00-21:00
----- 8 สิงหาคม 2555 -----
มีนัดแล้ว
 10:00-12:00
----- 9 สิงหาคม 2555 -----
สสส. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือร่างแผนการดำเนินงาน สสส. ประจำปี 2556
8:30-17:00 (ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถ.พระราม 4 กทม.)
 02-2980500 ต่อ 1811 หรือ 089-9812317
คุณประภาวรรณ อินสุวรรณ
----- 10 สิงหาคม 2555 -----
 10:00-12:00
รพ.ศิริราช ขอเชิญเสวนาเรื่อง "รู้ทันโลกเทคโนโลยี"
10:15-12:15 (ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช กทม.)
 กำหนดการ
7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียน
8.00 – 8.15 น. พิธีเปิดงาน โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
8.15 – 9.15 น. การบรรยายเรื่อง “สมาธิสั้นรู้ทันเทคโนโลยี” (ผศ.นพ.พนม เกตุมาน)
9.15 – 10.15 น. การบรรยายเรื่อง “ใช้ชีวิตออนไลน์อย่างสมดุล” (นพ.พีรพล ภัทรนุธาพร)
10.15 – 12.15 น. การเสวนา เรื่อง “รู้ทันโรคเทคโนโลยี”
แขกรับเชิญ 1. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 2. ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ดำเนินรายการโดย ผศ.พญ.สุพร อภินันทเวช
12.15 – 13.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.45 – 14.15 น. หนังสิ้น “เปลี่ยน : Change” ทีมงาน Healhy Gamer
14.15 – 15.00 น. ถาม-ตอบปัญหา วิทยากรรับเชิญ
ทีมจิตแพทย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
15.00 น. ปิดการบรรยาย

02-4198950
----- 12 สิงหาคม 2555 -----
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
 ตลอดวัน
----- 13 สิงหาคม 2555 -----
หยุดชดเชย
 ตลอดวัน
----- 14 สิงหาคม 2555 -----
กรมสรรพสามิต ขอเชิญประชุม
 13:00-14:00 (ณ กรมสรรพสามิต )
วช ขอเชิญประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
15:00-18:00 (ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สภาวิจัยแห่งชาติ)
 02-5612445 ต่อ 487
089-1458272 คุณอาทิตย์

----- 15 สิงหาคม 2555 -----
ม.นครสวรรค์ ขอเชิญบรรยายหัวข้อ "กระดานชนวนกับก้อนเมฆอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษา"
13:00-16:00 (ณ ม.นครสวรรค์)
 มีรถตู้มารับหน้าสำนักฯ เวลา 9.00 น.
และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวัน
086-4134775 อ.เอ
wattanaporn2000@hotmail.com
----- 16 สิงหาคม 2555 -----
อ.นงนุช ขอเชิญบรรยาย "กระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มเมฆหมอก"
13:30-16:15 (ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี)
 กำหนดการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 “วิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด”
16 สิงหาคม 2555
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน (เปิดงาน)
9.00 – 9.45 น. พิธีเปิดงาน “วิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด”
9.45 – 10.15 น. พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรด้านวิชาการและวิจัย
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. แขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย (ห้องประชุม 3)
13.30 – 16.15 น. ฟังบรรยายจาก รศ.ยืน ภู่วรวรรณ “กระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มเมฆหมอก”
16.15 – 16.30 น. ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล
----- 17 สิงหาคม 2555 -----
ม.นครพนม ขอเชิญบรรยาย "การเตรียมพร้อมทางด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (New
Education Model for AEC)"
9:00-12:00 (ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม)
 081-2632857 คุณสุธิดา เลขะวัฒนะ
HYPERLINK "mailto:k_sutida@hotmail.com" k_sutida@hotmail.com

----- 18 สิงหาคม 2555 -----
วิศวะโยธา
 9:00-12:00
พี่จี๋ ขอเรียนเชิญพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อวิบูลย์ แสนทวีสุข
17:00-17:15 (ณ วัดบางบัว)
 กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2555
11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
14.00 น. เทศน์
15.00 น. เคลื่อนศพขึ้นตั้ง ณ เมรุ
16.30 น. ทอดผ้า
17.00 น. พระราชทานเพลิงศพ
----- 19 สิงหาคม 2555 -----
รามคำแหง
 ตลอดวัน
----- 20 สิงหาคม 2555 -----
อ.นารี 081-9896886
 ตลอดวัน
ICT ประชุม MICT CAMP
 14:00-16:30 (ณ ศูนย์ราชการ หลักสี่ กทม.)
----- 21 สิงหาคม 2555 -----
สกอ. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล
9:30-12:00 (ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 สกอ. กทม.)
 02-3545481
02-2565462
สำนักหอสมุด
14:00-16:00
 คุณอารี ผอ.สำนักหอสมุด
----- 22 สิงหาคม 2555 -----
อ.กาญจนา ขอเชิญบรรยาย "โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์”
ตลอดวัน (ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 เวลา กำหนดการ ผู้รับผิดชอบ
๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ ลงทะเบียน
๐๘.๒๐- ๐๘.๓๐ พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร. ธงชัย เครือหงส์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐๘.๓๐- ๑๐.๓๐ บรรยายพิเศษ “หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
รองอธิการบดี
ม.เกษตรศาสตร์
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ บรรยายพิเศษ “ขอบเขตงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ” รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
รองอธิการบดี
ม.เกษตรศาสตร์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ บรรยายพิเศษ “การกำหนดประเด็นวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
รองอธิการบดี
ม.เกษตรศาสตร์
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ บรรยายพิเศษ “การกำหนดประเด็นวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ” และซักถามข้อสงสัย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
รองอธิการบดี
ม.เกษตรศาสตร์
----- 23 สิงหาคม 2555 -----
คุณธรรมศักดิ์ ขอสัมภาษณ์ "พัฒนามาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ"
15:00-16:00 (ณ ชั้น 3 สบค.)
 คุณธรรมศักดิ์ (บิว)
0880039022 หรือ 0830922714
----- 24 สิงหาคม 2555 -----
จุฬาฯ ขอนัดประชุม TOR
9:30-10:00 (ณ ห้องประชุม 209 อาคารมหิดล ชั้น 2)
 พี่เจี๊ยบ 02-2565462
สภากาชาดไทย ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2555
13:00-16:00 (ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย กทม.)
 คุณดาลัด
02-2564015 ต่อ 302
----- 27 สิงหาคม 2555 -----
ส่งเสริมฯ ขอเชิญบรรยาย "การบริหารจัดการระบบการจัดการระบบสารสนเทศ" ให้กับกระทรวงเกษตรฯ
9:00-12:00 (ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้า)
 เน้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
084-5692626 คุณณัฐวุฒิ
มสธ. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ออดิด) ครั้งที่ 5/2555
14:00-16:30 (ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร มสธ.)
 080-8100565

----- 28 สิงหาคม 2555 -----
มสธ. ขอเชิญประชุมหารือเรื่องย้ายศูนย์เครือข่ายไปอาคารวิชาการ
13:30-16:00 (ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มสธ.)
 02-5047404 คุณนัน (เลขา ผอ.)
อ.ปัทมาพร ขอเรียนปรึกษาค่ะ
----- 29 สิงหาคม 2555 -----
สสวท. อ.นารี 081-9896886
 ตลอดวัน
----- 30 สิงหาคม 2555 -----
สสวท. ประชุม
 ตลอดวัน
----- 31 สิงหาคม 2555 -----
สสวท. อ.นารี 081-9896886 ผอ. ปรึกษาเรื่องโครงสร้าง สสวท.
 ตลอดวัน
มสธ. ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย
10:00-16:00 (ณ ห้องประชุม 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.)
 02-5047023