หมายเหตุ.... เอกสารเผยแพร่บางเรื่อง อาจจะหมดแล้ว
ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน 2541


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กทม. 10900
โทร. 5792294, 5790537, 9428460 ต่อ 219-222

สาขาพืช

กะทกรกฝรั่ง การปลูกกะทกรกฝรั่ง
ข้าวโพดฝักอ่อน การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
ดาวเรือง การปลูกดาวเรือง
ถั่วแระญี่ปุ่น หรือถั่วเหลืองฝักสด
แปรรูป การแปรรูปผักและผลไม้
สะเดาและการใช้สารสะเดาป้องกันและกำจัดแมลง
หน้าวัว การปลูกไม้ดอกสกุลหน้าวัว

สาขาสัตว์

กบ การเลี้ยงกบ
กระต่าย การเลี้ยงกระต่าย
โคขุน การเลี้ยงโคขุน
โคขุน การเลี้ยงโคขุน
โคนม การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์
โคนม อาหารข้นและอาหารหยาบสำหรับโคนม
จรเข้ การเลี้ยงจรเข้เบื้องต้น
สัตว์ การตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
สัตว์ ถั่วอาหารสัตว์

เบ็ดเตล็ด

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
เครื่องพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบแอร์บลาส
เครื่องยนต์ดีเซล การใช้และการบำรุงรักษา เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กองเกษตรสัมพันธ์ พหลโยธิน บางเขน จตุจักร กทม. 10900
โทร. 5793015, 5790121

กระถินเทพา
กระท้อน
กะหล่ำปลี
กาแฟ
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
กุหลาบ
โกโก้ การปลูกโกโก้
ขนุน
ข้าว กข 23
ข้าว การควบคุมวัชพืชในนาข้าว
ข้าว การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสาน
ข้าว ทำนาในสภาวะฝนแล้ง
ข้าวขาวมะลิ 105
ข้าวฟ่าง การปลูกข้าวฟ่าง
ข้าวฟ่างไม้กวาด พันธุ์ K.U. B 1
ข้าวไร่เพื่อได้ผลผลิตสูง
ข้าวสาลี เทคนิคการปลูกข้าวสาลี
ขิง การผลิตพันธุ์ขิง
งา
เงาะ ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก
ชะอม
ดาวเรือง
ตั๊กแตน การป้องกันกำจัดตั๊กแตนโลกัสต้า
แตงโม การปลูกแตงโม
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36
ถั่วแดงหรือถั่วนิ้วนางแดง
ถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาว โรคถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาวไร่ค้างพันธุ์ มข. 25
ถั่วลิสง โรคที่สำคัญของถั่วลิสง
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ทำพันธุ์
ถั่วเหลือง การปลูกในฤดูแล้ง
ถั่วเหลือง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง โรคที่สำคัญของถั่วเหลือง
ท้อ
ทานตะวัน
ทุเรียน การปลูกทุเรียน
ทุเรียน เทคนิคการผสมเกสรทุเรียน
ทุเรียน โรคของทุเรียน
นุ่น การปลูกและการจัดการนุ่น
นุ่น การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกนุ่น
เบญจมาศ
ปอ เครื่องลอกปอกลีบสด
ปอแก้วไทย
ปอคิวบา พันธุ์ขอนแก่น 60
ปอสาและการทำกระดาษสา
ป่านรามี
ปุ๋ย การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
ปุ๋ย การผสมปุ๋ยใช้เองในพืชตระกูลถั่ว
ปุ๋ย ตารางผสมปุ๋ยใช้เอง
ปุ๋ยปลอม
ผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
ผักกาดขาวปลี
ผักกาดเขียวปลี
ผักปลอดสารพิษ
ไผ่ตง
ฝรั่ง
ฝ้าย การปฏิบัติดูแลรักษาฝ้าย
ฝ้าย มาตรฐานฝ้ายดอกไทยและการเก็บเกี่ยว
ฝ้าย โรคของฝ้าย
พริก
พริก โรคพริก
พลับ
พืช การขยายพันธุ์พืช
พืช การปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแห้งแล้ง
มะขาม การปลุกและขยายพันธุ์มะขาม
มะขาม การเปลี่ยนยอดมะขาม
มะขาม ปฏิทินดูแลรักษาสวนมะขามเปรี้ยว
มะขามเทศ การปลูกมะขามเทศ
มะขามเปรี้ยวศรีสะเกษ 019
มะเขือเทศ
มะพร้าว
มะม่วง
มะม่วง ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วงเพื่อการส่งออก
มะม่วง ปรับปรุงสวนมะม่วงที่เสื่อมโทรม
มะม่วง ผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง
มะละกอพันธุ์ปากช่อง 1
มะลิ
มังคุด
มังคุด ดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุดเพื่อการส่งออก
มันเทศ
มันฝรั่ง โรคมันฝรั่ง
มันสำปะหลัง
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5
เมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
แมลง หนอนกอ
แมลงที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร
แมลงสิง
ไม้ผล การกำจัดวัชพืชในสวนไม้ผล
ไม้ผล เครื่องมือห่อผลไม้แบบพัฒนา
ไม้ผล ลดความเสียหายของไม้ผลไม้ยืนต้น
ไม้ผล-พืชผัก การให้น้ำแบบประหยัดในสวนไม้ผลและพืชผัก
ยางพารา
ยางพารา การกรีดยาง
ยางพารา การทำยางแผ่นชั้นดี
เยอบีร่า
ระกำ
ละหุ่ง
ลำไย
ลำไย การขยายพันธุ์ลำไย
ลำไย การเสริมรากลำไย
ลิ้นจี่
วัชพืช การกำจัดวัชพืชโดยการปลูกพืชคลุมดิน
วัชพืช เทคนิคการพ่นสารกำจัดวัชพืช
ส้ม โรคกรีนนิ่งของส้ม
ส้มเขียวหวาน
ส้มปลอดโรค
ส้มโอ
สะเดา การใช้สารสะกัดจากสะเดาเพื่อกำจัดแมลง
สะตอ ปลูกสะตอหรือหมากเพื่อเพิ่มรายได้
สับปะรด
ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช
หน่อไม้ฝรั่ง
หน่อไม้ฝรั่ง การปรับปรุงคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง
หอมหัวใหญ่
หอยเชอรี่
หอยเชอรี่ และการป้องกันกำจัด
เห็ดขอนขาว
เห็ดเศรษฐกิจ
ไหม การจัดการดูแลรักษาสวนหม่อน
ไหม การตีราคารังไหม
ไหม การผลิตไหมคุณภาพดี
ไหม การสาวไหมพุ่งด้วยเครื่องสาวไหมแบบปรับปรุง
ไหม ความรุ้เกี่ยวกับไข่ไหม
ไหม รูปแบบห้องเลี้ยงไหม
ไหม หม่อนเลี้ยงไหม
อ้อย
อ้อย การปลูกอ้อย
อ้อย แมลงศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย
อาหาร-โภชนาการและการแปรรูป
แอปเปิ้ล
แอสเตอร์

กรมปศุสัตว์
ฝ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ กองปศุสัตว์สัมพันธ์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 2515136-8 ต่อ 195, 199

ไก่ การเลี้ยงไก่แม่พันธุ์ และการฟักใข่
โคนม คู่มือปฏิบัติการเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร
โคนม คู่มือสุขภาพโคนมสำหรับเกษตรกร
โคนม โรคที่สำคัญของโคนม
โคเนื้อ การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อ และโคแรกเกิดถึงหย่านม
นกกระจอกเทศ การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
เป็ดเทศ การเลี้ยงเป็ดเทศ พันธุ์ท่าพระ 2
ห่าน การเลี้ยงห่าน

กรมประมง
กองส่งเสริมการประมง ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
โทร. 5614691 5620600-15 ต่อ 2201

กุ้งทะเล การเลี้ยงกุ้งทะเล
ปลา การป้องกันและกำจัดโรคปลา
ปลาตะเพียนขาว การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
ปลาน้ำกร่อย การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย
ปลาแรด การเลี้ยงปลาแรด
ปะการัง
ปะการัง การอนุรักษ์ปะการัง

กรมพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธื ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
โทร. 5798515, 5790111

กรมพัฒนาที่ดิน เอกสารแนะนำกรมพัฒนาที่ดิน
ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ
ดิน หมอดินและหมอดินอาสา
ดินมีปัญหาปรึกษาหมอดิน