โครงการอบรม

การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ

กำแพงแสน รุ่นที่ 4

12-15  และ 18-20  ตุลาคม 2553

 ดาวน์โหลด  เอกสารโครงการ  ใบสมัคร  ประชาสัมพันธ์  กำหนดการ  เอกสารขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลา (1, 2)  เอกสารประกอบการอบรม

แผนที่สถานที่อบรม 

ผลประเมินโครงการ : กพส รุ่นที่ 1,  กพส รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

ส่วนสำคัญของระบบคุณภาพ การใช้ข้อมูลเพื่อการเทียบเคียง ไม่ว่าจะเป็นการเทียบเคียงกับผลการดำเนินงานในอดีต หรือ กับกลุ่มที่อยู่ในภารกิจที่ใกล้เคียงกัน แม้ว่าสถาบันการศึกษาหลายสถาบันได้ลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ แต่ยังมีความจำเป็นในการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของระบบคุณภาพการศึกษา

ไม่ว่าสถาบันการศึกษาจะมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ (Enterprise Resource Planning)  หรือยังเป็นระบบงานย่อย ๆ ที่ไม่เชื่อมโยงถึงกัน เอ๊กเชลล์ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดเก็บข้อมูลดิบ หรือช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ และผู้มีส่วนรวมในการจัดเก็บข้อมูลคือบุคลากรของสถาบันนั่นเอง จากการเปิดอบรมหลักสูตรการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพด้วยเอ๊กเชลล์ที่ผ่านมา 6 รุ่น โดย รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จลัสกุลชัย  ข้อมูลจากการประเมินแสดงว่าสถาบันการศึกษายังมีความต้องการอย่างมากในการพัฒนาบุคคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของบุคคลกร ให้สามารถลดระยะเวลาในการทำงานและมีข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของระบบประกันคุณภาพต่าง ๆ

โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพด้วยเอ๊กเชลล์นี้ จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศอย่างมืออาชีพ และสามารถทำงานอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงการออกแบบจัดเก็บข้อมูลดิบ การออกรายงานสำหรับผู้บริหาร มีข้อมูลพร้อมในการการจัดทำรายงานประจำปี รายการการประเมินตนเอง  และจัดเตรียมข้อมูลพร้อมโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูล CHEQA

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน่วยงาน

2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบจัดเก็บข้อมูลอย่างมืออาชีพ

3)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถจัดเตรียมรายงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า หรือ สามารถจัดทำรายงาน ก.พ.ร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดขั้นตอนการทำงาน

4)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน และ นำข้อมูลโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูลของ CHEQA (สกอ.)

5)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้งาน  Word ได้อย่างมืออาชีพ

6) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำเอกสารทางวิชาการ รายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเอง และนำข้อมูลโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูลของ CHEQA (สกอ.)

เนื้อหา  หลักสูตร 1 การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพด้วย Excel

·     วันที่หนึ่ง

o  ความรู้เบื้องต้นด้านประกันคุณภาพ

o  การพัฒนาตัวบ่งชี้

o  การออกแบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับงานประกันคุณภาพ และ ก.พ.ร.

o  การแปลงแบบฟอร์มเป็นตารางในเอ๊กเซลล์

o  การใช้คำสั่งพื้นฐานของเอ๊กเซลล์ การใช้คำสั่ง copy การสำเนาสูตรแบบต่าง

o  การจัดการกระดาษทำงาน  

·     วันที่สาม

o  แนวทางในการกระจายค่าใช้จ่ายส่วนกลางไปยังคณะ

o  การจัดทำตารางประเมินคุณภาพตามแนวคิดของ สกอ. หรือ สมศ.

o  การออกรายงานตาม สกอ. และ ก.พ.ร.

o  เทคนิคการจัดทำ Common Data ในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น การทำงานแบบรวมศูนย์ การทำงานแบบกระจาย

·     วันที่สอง

o  การใช้คำสั่ง if, &, sumif, sumifs, countif, countifs

o  การจัดรูปแบบข้อมูล

o  การจัดทำคำสั่งในการตรวจสอบข้อมูล

o  การพิมพ์รายงาน

o  การป้องกันแผ่นงาน การซ่อนแผ่นงาน

·     วันที่สี่

o  การใช้คำสั่ง จัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข เพื่อจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงาน

o  เทคนิคการคัดกรองข้อมูล เพื่อคัดกรองข้อมูลตามปีงบประมาณ ปีการศึกษา หรือ คัดกรองตามเงื่อนไขที่ต้องการ

o  การทำแผนภูมิต่าง ๆ  แผนภูมิแบบโต้ตอบ

o  การใช้เครื่องมือในการจัดส่งเมล์ บีบอัดไฟล์

เนื้อหา  หลักสูตร 2 การจัดทำรายงานประจำปีและเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วย Word อย่างมือาชีพ

·     วันที่หนึ่ง

o  การจัดทำร่างรายงานประจำปี

o  การจัดรูปแบบของรายงานด้วยเวิร์ด

o  การกำหนดโครงหน้ากระดาษ

o  การตกแต่งรายงานด้วยภาพ

·     วันที่สาม

o  การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบของ สกอ.

(โครงร่างหลัก ของ มหาวิทยาลัยนานา)

o  การโหลดรายงานการประเมินตนเอง และ ข้อมูลขึ้นฐานข้อมูล CHEQA

·     วันที่สอง

o  การแทรกข้อมูลจากตารางรูปแบบต่าง

o  เทคนิคการจัดทำสารบัญภาพ ตาราง อัตโนมัติ

o  เทคนิคการจัดทำสารบัญเรื่อง อัตโนมัติ

o  การทำบรรณานุกรม และ การอ้างอิง อัตโนมัติ

o  เทคนิคในการจัดทำรายงานขนาดใหญ่

รูปแบบการจัดอบรม

ปฏิบัติการจริง (Workshop) ผู้เข้าอบรมจะฝึกปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์คนละ 1 เครื่อง

ระยะเวลาและสถานที่

หลักสูตร 1  วันที่ 12– 15 ตุลาคม 2553  และ หลักสูตร 2 วันที่ 18-20  ตุลาคม 2553

 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สารสนเทศ Sc.4 101 ชั้น 1 ตึก 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

ค่าธรรมเนียมการอบรม

 

ก่อน  13 ก.ย. 2553

หลัง 13 ก.ย. 2553

หลักสูตร 1

4,800 บาท

5,200 บาท

หลักสูตร 2

3,600 บาท

3,900 บาท

วันสุดท้ายการชำระเงิน  5 ต.ค. 2553

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเลือกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

**** บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ สามารถเบิกได้ตามระเบียบของราชการ  ****

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Excel, Word พื้นฐาน และปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Excel, Word และมีความรู้ด้านประกันคุณภาพ

 

วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเข้าชื่อบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย  จำกัด (มหาชน)สาขากำแพงแสน  เลขบัญชี  345-2-14203-1 และ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่เขียนชื่อ-นามสกุล ชัดเจน ทางโทรสารหมายเลข

034-281-057

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเกศินี บุญรัตน์ประพันธ์ โทร. 085 172 6641

หรือ 034 281 105-6 ต่อ 7642    ภายใน ม.ก. 3600-7 ต่อ 7642

e-mail : faascrks@ku.ac.th (หัวหน้าโครงการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครที่http://pirun.ku.ac.th/~faascrks/WebExcel.htm