การถ่ายทอดเทคโนโลยี
English present in brief เทคนิคการใช้เครื่องฆ่าเชื้อชนิดน้ำร้อน การทดสอบผู้บริโภค
ความแข็งแรงของถุง pouch ลำดับการผลิตอาหารฮาลาล สาธิตวิธีการผลิต 6 มิถุนายน 2549
 

โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของ อุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก

ประจำปีงบประมาณ 2547
การทดสอบผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารไทยฮาลาลต้นแบบ
(Consumer Testing on Prototype Thai Halal Product)

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของผู้ทดสอบกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด/ของผู้บริโภค

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ ผลิตภัณฑ์บรรจุถุง (Retort Pouch) ถุงละประมาณ 250 กรัม การทดสอบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ผลิตเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 มี 3 ชนิด ได้แก่

1. พะแนงเนื้อ
2. ข้าวหมกไก่
3. ต้มยำกุ้ง

ผลิตเมื่อเดือนกันยายน 2547 มี 5 ชนิด ได้แก่

1. พะแนงเนื้อ
2 มัสมั่นไก่
3. หน้าตั้งกุ้ง
4. ฟรุตสลัด
5. ข้าวหมกไก่

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและมาเลเซีย ผลิตเมื่อเดือนมีนาคม 2548 มี 2 ชนิด ได้แก่

1. ต้มยำกุ้ง
2. ข้าวหมกไก่

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ

กรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อความชอบและการตัดสินใจซื้อ

การทดสอบอาหารในประเทศไทย

1. สถาบัน เอ.ไอ.ที
2. งานแสดงสินค้า Thaimex-Halfex
3. นักท่องเที่ยวมุสลิมที่มาพักในไทย เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหาร ม.เกษตรฯ
5. ที่หมู่บ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ
6. จังหวัดยะลา
7. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เกษตรศาสตร์
8. โรงอาหารกลาง 2 ม. เกษตรศาสตร์
9. ชมรมนิสิตมุสลิม ม. เกษตรศาสตร์

อาหาร 3 ชนิดแรก

ความชอบรวม

ผลิตภัณฑ์ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม มุสลิมเอเชีย มุสลิมอาหรับ
พะแนงเนื้อ
ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย ชอบปานกลาง
ข้าวหมกไก่ ชอบเล็กน้อย เฉยๆ ชอบเล็กน้อย ชอบปานกลาง
ต้มยำกุ้ง
เฉยๆ เฉยๆ ชอบปานกลาง ชอบเล็กน้อย

การตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม มุสลิมเอเชีย มุสลิมอาหรับ
พะแนงเนื้อ
ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลางเกือบสูง
ข้าวหมกไก่ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง
ต้มยำกุ้ง
ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง

 

อาหาร 5 ชนิดหลัง

ความชอบรวม

ผลิตภัณฑ์ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม มุสลิมเอเชีย มุสลิมอาหรับ
พะแนงเนื้อ
ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย
ข้าวหมกไก่ เฉยๆ เฉยๆ เฉยๆ เฉยๆ
ต้มยำกุ้ง เฉยๆ เฉยๆ เฉยๆ เฉยๆ
หน้าตั้งกุ้ง ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย
ฟรุตสลัด ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย

การตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม มุสลิมเอเชีย มุสลิมอาหรับ
พะแนงเนื้อ
ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ
ข้าวหมกไก่ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ
ต้มยำกุ้ง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ
หน้าตั้งกุ้ง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ
ฟรุตสลัด ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ

 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและมาเลเซีย

ประเทศไทย

1. ชมนมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มัสยิดมูฮายีริน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ประเทศมาเลเซีย

1. สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KL Airport)
2. เมืองปูตราจายา (Putrajaya)
3. สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณหอคอยปิโตรแนส
4. คนในพื้นที่เมืองเล็กๆ ใกล้สนามบิน

อาหาร 3 ชนิดแรก

ความชอบรวม

ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคชาวไทย ผู้บริโภคชาวต่างประเทศ
ข้าวหมกไก่
ชอบเล็กน้อย เฉยๆ
ต้มยำกุ้ง
ชอบเล็กน้อย เฉยๆ

การตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคชาวไทย ผู้บริโภคชาวต่างประเทศ
ข้าวหมกไก่
ต่ำ

สูง

ต้มยำกุ้ง
ต่ำ ปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ครั้งที่ 1 อาหาร 3 ชนิด
ครั้งที่ 2 อาหาร 5 ชนิด

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

ครั้งที่ 1 อาหาร 2 ชนิด