ยินดีต้อนรับสู่
พิเศษ โฮมเพจ

Welcome to Pises Homepage

Goto:ku.ac.th

เกษตรศาสตร์
ศาสตร์ของแผ่นดิน
MPA.3 STOU. โดย Mr.Ab

โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิทยาการจัดการ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ มสธ.

(1) โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร (แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก.หมวดวิชาเฉพาะ
7
35
- วิชาบังคับ
3
15
- วิชาเลือก
4
20
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
ค.การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับ
ไม่นับ
รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร (แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก.หมวดวิชาเฉพาะ
7
35
- วิชาบังคับ 3 ชุดวิชา ประกอบด้วย
33701 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์
33702 การบริหารงานภาครัฐ
33703 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
1
1
1
15
5
5
5
- วิชาเลือก 4 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33704 การบริหารการพัฒนา
33705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
33706 นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
33707 การบริหารองค์กร
33708 การบริหารท้องถิ่นและการบริหารเมืองและชนบท
33709 การบริหารงานคลังสาธารณะ
4
1
1
1
1
1
1
20
5
5
5
5
5
5
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ
33797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
ค.การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
33799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล การอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
ไม่นับ
ไม่นับ
รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

(3) การลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2549 (มิ.ย.-ต.ค.49)
(แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

NO.
COURSE NO.
COURSE TITLE
CREDIT
GRADE
1
33701
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์
5
2
33702
การบริหารงานภาครัฐ
5
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    

(4) การลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 (พ.ย.49-เม.ย.50)
(แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ)*

NO.
COURSE NO.
COURSE TITLE
CREDIT
GRADE
1
3370...
 
5
2
3370...
 
5
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    

(5) การลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2550 (มิ.ย.-ต.ค.50)
(แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ)*

NO.
COURSE NO.
COURSE TITLE
CREDIT
GRADE
1
3370...
 
5
2
3370...
 
5
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    
         
         

(6) การลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 (พ.ย.50-เม.ย.51)
(แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ)*

NO.
COURSE NO.
COURSE TITLE
CREDIT
GRADE
1
3370...
 
5
2
3370...
 
5
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    

(7) การลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550 (เม.ย.-ก.ค.51)
(แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ)*

NO.
COURSE NO.
COURSE TITLE
CREDIT
GRADE
1
3370...
 
5
2
3370...
 
5
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    
    สัมมนา...และจัดทำรายงาน    

* รอเพิ่มเติม


 

 

 

 

 

 


กลับหน้าแรก