ยินดีต้อนรับสู่
พิเศษ โฮมเพจ

Welcome to Pises Homepage

Goto:ku.ac.th

เกษตรศาสตร์
ศาสตร์ของแผ่นดิน

แผนงานและกิจกรรม ปี 2546

แผนงานและกิจกรรมในระหว่างปี 2546 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

เดือน
งาน/กิจกรรม
 
มกราคม ทำบุญปีใหม่/จัดงานสังสรรค์ปีใหม่/สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ประชุมกรรมการประจำคณะ/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/
ประชุมกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ/ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2(QA,SSR)/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
กุมภาพันธ์ ประชุมวิชาการประจำปี/งานเกษตรแห่งชาติ/วันสถาปนาคณะและมก./สอบไล่ภาคปลายปีการศึกษา 2545/สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสด/ทำเล่มรายงานประจำปี 2545/งาน Friday in the Park/จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี/ประชุมกรรมการประจำคณะ/ประชุมกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
 
มีนาคม ปิดเทอมภาคปลายปีการศึกษา 2545/เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2545/สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/พิจารณาขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง/จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้บุคลากร/ทำเล่มรายงานประจำปี 2545/ประชุมกรรมการประจำคณะ/ประชุมกรรมการกองทุนพัฒนาคณะรวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
เมษายน สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/จัดเสวนาบุคลากร/ประชุมกรรมการประจำคณะ/ประชุมโครงการพิเศษในสังกัด/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
พฤษภาคม สอบไล่ภาคฤดูร้อน/ปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2545/งานพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่/งานโครงการบัณฑิตยุคใหม่/สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ประชุมกรรมการประจำคณะ/ประชุมอาจารย์ทั้งคณะ/เตรียมข้อมูลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ครั้งที่ 1(SAR)/งานจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2547/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
มิถุนายน เปิดเรียนเทอมต้นปีการศึกษา 2546/พิธีไหว้ครู/สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ประชุมกรรมการประจำคณะ/ประชุมกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ/กิจกรรมนิสิตสโมสรนิสิตจัดรับน้อง สอนน้องร้องเพลง งาน ทำบุญตักบาตร Bus day Bus night เตรียมข้อมูลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ครั้งที่ 1(SAR)/งานจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2547/งานพัฒนาคณะและปลูกต้นไม้ประจำปี/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
กรกฎาคม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2546/สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพของคณะ/ประชุมกรรมการประจำคณะ/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
สิงหาคม สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ประชุมกรรมการประจำคณะ/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
กันยายน สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ครั้งที่ 1(SAR)/สอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2546/จัดงานเกษียณอายุราชการ/พิจารณาขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง/ประชุมกรรมการประจำคณะ/งานจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีรวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ตุลาคม สอบไล่ภาคต้น /ปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2546/เตรียมข้อมูลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3(QA,SSR)/สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ประชุมกรรมการประจำคณะ/สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี/เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2546/งานจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2548/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2546/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ / กิจกรรมสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1/2546  
พฤศจิกายน เตรียมข้อมูลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3(QA,SSR)/สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ประชุมกรรมการประจำคณะ/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ / กิจกรรมสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2/2546
ธันวาคม สอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2546/สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารทั่วไปโดยงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/เตรียมข้อมูลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3(QA,SSR)/ประชุมกรรมการประจำคณะ/รวบรวมข้อมูลทำหนังสือรายงานประจำปี/งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ / กิจกรรมสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 3/2546  

 

กลับหน้าแรก