ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และอื่นๆ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 10 May 2012 04:41
- การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฎิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ลว 5 ม.ค. 49
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการทางเดินไปราชการ
- ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
- การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงนิสิต
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
- ซ้อมความเข้าใจวิธีปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
- ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
- การเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Website และ Webpage
- การเบิกจ่ายเงินค่าบริการจอดรถในการติดต่อราชการ
- แนวปฏิบัติในการขอรับหนังสือเดินทางราชการ
- การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

 

 

Last Updated on Thursday, 31 May 2012 07:15
  Joomla themes