รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศตามกรอบ Value Based Economy”

ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

มีหลายคนถามว่า”ชาวนารายย่อย” ที่ทำนาบนผืนนาต่ำกว่า 10 ไร่ จะต้องทำอย่างไร กระดูกสันหลังของชาติจึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในผืนนาจนชั่วลูกหลาน และพอมีกินมีใช้ตามอัตภาพไม่ต้องมีหนี้สิน

อยากชวนคุยเรื่องภาพอนาคตสหกรณ์ออมทรัพย์ในอีกห้าปีข้างหน้าถ้าเราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่นายทะเบียนสหกรณมาแชร์ที่ link สถาบันเปิดพื้นที่เรียนรู้ เรียกว่าCAI learning platform หรือ CLP

ประกาศนายทะเบียน : การกำหนดอัตราดอกเบื้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น