มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KASETSART UNIVERSITY

รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์   SUPRIYA KUANDACHAKUPT

สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของ

รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Welcome to the website for teaching and learning online created by

Associate Professor Dr. Supriya Kuandachakupt

Department of Economics, Kasetsart University
50 Phaholyothin Road, Jatuchak, Bangkok,

Thailand 10900
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม 10900

To contact me:

 

Office Phone: 02-561-3474
Fax: 02-271-0796, 02-5834643

International line: 662-271-0796, 662-583-4643
E-mail: fecosyk@ku.ac.th

Department of Economics

 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

กรุณาดูหน้า ชื่อและนามสกุลให้ดี

เนื่องจากมีคนหน้าเหมือน แต่งตัวเหมือน

ชื่อและนามสกุลคล้ายกันมาก ทำงานที่เดียวกัน

Please check the last name carefully because of similarity of a person in the same department