ยินดีต้อนรับ

ชื่อ วลัยภรณ็ อัตตะนันทน์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
yahoo

ประวัติการศึกษา

ศบ.(เกียรตินิยมอันดับ 2 )มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2518
ศม.(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2521
บธ.ม.(การเงิน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536

ประสบการณ์

1. 2521-2524 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. 2524-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. 2536-2539 ประธานโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
4. 2539-2541 ประธานโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5. 2541-2543 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
6. 2541-2545 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. 2541-ปัจจุบัน กรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. 2547-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเศรษฐศาสตร์