การรายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร พ
.. 2555

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 19 กรกฎาคม 2558

 

   รหัสหลักสูตร G02

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

1. หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2555

2. ระดับคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

3. วันที่ได้รับอนุมัติ : ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์

    2555 และได้รับความเห็นขอบจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556  

4. ปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอน : 2555

5. ปีการศึกษาที่รายงาน : 2557 คิดเป็นปีที่ 3 ที่มีการใช้หลักสูตร

6. สถานที่ตั้ง : วิทยาเขตบางเขน

7. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ : หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง หลักสูตรนี้มีนิสิตจบการศึกษาแล้ว

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน และเป็นอาจารย์ประจำที่ไม่เกินกว่า 1 หลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มคอ 2  (ฉบับปี 2555)

ปัจจุบัน

หมายเหตุ

1. นายกัมปนาท  เพ็ญสุภา

1. นางกุลภา     กุลดิลก*

ย้ายไปประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

2. นายจักรกฤษณ์  พจนศิลป์

2. นายณัฐพล    พจนาประเสริฐ*

ย้ายไปประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

3. นางนภาภรณ์    พรหมชนะ   

3. นางนภาภรณ์ พรหมชนะ*   

 

4. นายศานิต  เก้าเอี้ยน

4. นายสรวัฒน์   วิศาลาภรณ์*

เกษียณอายุราชการ

5. นายเอื้อ          สิริจินดา

5. นายเอื้อ       สิริจินดา*

 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1

 

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ที่

ชื่อ-นามสกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่งทางวิชาการ

1

ดร.กุลภา         กุลดิลก

Ph.D. (Agricultural Economics)

อาจารย์

2

ดร.ณัฐพล         พจนาประเสริฐ

Ph.D. (Regional and Rural Development Planning)

อาจารย์

3

รศ.นภาภรณ์     พหรมชนะ

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

รองศาสตราจารย์

4

ดร.สรวัฒน์       วิศาลาภรณ์

Ph.D. (Economics)

อาจารย์

5

อาจารย์เอื้อ      สิริจินดา

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

อาจารย์

หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2

 

3. อาจารย์ผู้สอน 

1.      รายวิชาบรรยายและปฏิบัติ

          ภาคต้นปีการศึกษา  2557

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ประสบการณ์วิจัย

หมายเหตุ

1

01119111

เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น

1. อ.เอื้อ สิริจินดา

/

2. ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

/

3. อ.บวร ตันรัตนพงศ์

 

2

01119331

หลักการตลาดเกษตร

1. รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ

 

2. อ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

/

3

01119381

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร I

1. อ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต

 

2. ผศ.ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

/

3. อ.ดร. สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

 

4

01119382

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร II

1. ณัฐพล พจนาประเสริฐ

 

2. สันติ แสงเลิศสไว

 

3. สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

 

4. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

/

5

01119411

ปัญหาอาหารและประชากร

1. กัมปนาท เพ็ญสุภา

/

6

01119413

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

1. อรชส นภสินธุวงศ์

7

01119422

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร

1. อ.เอื้อ สิริจินดา

/

2. ผศ.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา

 

3. รศ.ดร.วินัย พุทธกูล

 

8

01119436

การตลาดผลผลิตพืชสวน

1. รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ

 

2. อ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

/

9

01119441

ตลาดเงินทุนและสถาบันสินเชื่อการเกษตร

1. กุลภา กุลดิลก

 

10

01119452

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ

1. อ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

/

11

01119453

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง

1. กุลภา กุลดิลก

 

12

01119461

นโยบายเกษตร

1. อ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

/

2. ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ

/

3. ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา

/

13

01119462

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

1. ธันวา จิตต์สงวน

 

14

01119466

การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ

1. อ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ

 

15

01119481

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกษตร

1. อ.เอื้อ สิริจินดา

/

2. อ.ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

3. อ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ

/

16

01119492

เศรษฐศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร

1. วลีร้ตน์ สุพรรณชาติ

17

01119496

เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

1. เพ็ญพร เจนการกิจ

/

18

01119497

สัมมนา

1. รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน

/

2. ผศ.กัมปนาท เพ็ญสุภา

/

3. ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

/

4. อ.สันติ แสงเลิศไสว

/

5. ผศ.อรชส นภสินธุวงศ์

/

6. รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล

/

7. ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ

/

8. อ.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ

/

9. ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

/

10. ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ

/

11. ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

/

12. ผศ.เพ็ญพร เจนการกิจ

/

13. ผศ.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

/

14. อ.เอื้อ สิริจินดา

/

15. ผศ.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช

/

16. ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

/

17. ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง

/

18. รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ

 

19

01119498

ปัญหาพิเศษ

1. ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ

 

20

01120498

ปัญหาพิเศษ

1. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ

/

2. กัมปนาท เพ็ญสุภา

/

3. กุลภา กุลดิลก

4. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

/

5. ณัฐพล พจนาประเสริฐ

6. เดชรัต สุขกำเนิด

/

7. นงนุช ปรมาคม

/

8. นงนุช อังยุรีกุล

9. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

/

10. รวิสสาข์ สุชาโต

 

11. วินัย พุทธกูล

 

12. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

/

13. ศานิต เก้าเอี้ยน

/

14. สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

 

15. สุวรรณา สายรวมญาติ

 

16. อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก

 

17. อัจฉรา ปทุมนากุล

 

18. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

/

19. อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ

 

20. เออวดี เปรมัษเฐียร

 

21

01125498

ปัญหาพิเศษ

1. อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา

/

 

ภาคปลายปีการศึกษา  2557

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ประสบการณ์วิจัย

หมายเหตุ

1

01119111

เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น

1. ผศ.อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก

 

2

01119221

หลักการจัดการฟาร์ม

1. รศ.นงนุช อังยุรีกุล

 

2. อ.เอื้อ สิริจินดา

/

3

01119332

ราคาผลิตผลเกษตร

1. นภาภรณ์ พรหมชนะ

2. เอื้อ สิริจินดา

/

4

01119341

ธนกิจเกษตร

1. ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม

/

2. รศ.นงนุช อังยุรีกุล

3. ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

/

5

01119342

การเงินระหว่างประเทศทางการเกษตร

1. อิสริยา บุญญะศิริ

/

6

01119351

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตร

1. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

/

2. สุวรรณา ประณีตวตกุล

/

3. สันติ แสงเลิศไสว

/

7

01119383

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร III

1. สันติ แสงเลิศไสว

/

2. วลีรัตน์ สุพรรณชาติ

/

3. อภิชาต ดะลุณเพธย์

/

4. สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

5. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

/

8

01119437

ปัญหาและนโยบายการตลาดเกษตร

1. อ.เอื้อ สิริจินดา

/

2. รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ

9

01119438

ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร

1. ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

/

10

01119442

การประกันภัยพืชผลและการจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร

1. รวิสสาข์ สุชาโต

11

01119452

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ

1. อ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

/

12

01119455

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้

1. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง

/

13

01119457

การจัดการความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรการเกษตร

1. เดชรัต สุขกำเนิด

/

14

01119462

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

1. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

/

15

01119466

การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ

1. ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ

16

01119467

การวางแผนและการจัดการโครงการทางการเกษตร

1. อ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

/

17

01119468

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรข้ามชาติ

1. อ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ

18

01119481

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกษตร

1. อ.เอื้อ สิริจินดา

/

2. อ.ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

3. อ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ

/

19

01119482

การวิจัยเชิงปฎิบัติการทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

1. อ.เอื้อ สิริจินดา

/

2. อ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

20

01119491

วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

1. ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม

/

2. ดร.จักรกฤษ พจนศิลป

/

3. ผศ.ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ

/

21

01119492

เศรษฐศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร

1. วลีร้ตน์ สุพรรณชาติ

 

22

01119496

เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

1. ดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี

 

23

01119498

ปัญหาพิเศษ

1. feconpps

/

24

01119596

เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

1. ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

/

2. อ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

/

3. อ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

/

4. อ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์

25

01120498

ปัญหาพิเศษ

1. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ

/

2. กัมปนาท เพ็ญสุภา

/

3. กุลภา กุลดิลก

4. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

/

5. ณัฐพล พจนาประเสริฐ

6. เดชรัต สุขกำเนิด

/

7. นงนุช ปรมาคม

/

8. นงนุช อังยุรีกุล

9. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

/

10. รวิสสาข์ สุชาโต

 

11. วินัย พุทธกูล

 

12. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

/

13. ศานิต เก้าเอี้ยน

/

14. สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

 

15. สุวรรณา สายรวมญาติ

 

16. อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก

 

17. อัจฉรา ปทุมนากุล

 

18. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

/

19. อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ

 

20. เออวดี เปรมัษเฐียร

 

 

หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3


 

2.      รายวิชาภาคสนาม

2.1     รหัสวิชา 01119490  ชื่อวิชาสหกิจศึกษา

-          มีการจัดทำ มคอ. 4  

     หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.4

-          มีการจัดทำ มคอ. 6

                     หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5

2.2     รหัสวิชา 01119000  ชื่อวิชาฝึกงาน

-          มีการจัดทำ มคอ. 4  

หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6

 

-          มีการจัดทำ มคอ. 6

หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7

 

อ้างอิง : ภาพการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ http://tqf.cpe.ku.ac.th/staff/tqf4/index/6

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 


 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน)

 

ที่

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

1

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

ครบตามเกณฑ์ โดยมีมีอาจารย์ประจำหลักสูตร  5 คน ดังนี้

1.       ดร. กุลภา      กุลดิลก

2.       ดร. ณัฐพล     พจนาประเสริฐ

3.       รศ. นภาภรณ์  พรหมชนะ

4.       ดร. สรวัฒน์    วิศาลาภรณ์

5.       อาจารย์เอื้อ    สิริจินดา

ไม่มีอาจารย์ท่านใดประจำหลักสูตรอื่น และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1.1

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ครบตามเกณฑ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน 3 คน และปริญญาโท 2 คน ที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร และดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. 1 คน ดร. 3 คน  

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1.2

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-

 

4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

-

 

5

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

-

 

6

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)

-

 

7

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

-

 

8

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา

-

 

9

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

-

 

10

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

-

 

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

หลักสูตรเริ่มจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงไปยังคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามระยะเวลาที่กำหนด และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1.8

12

การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

มีการดำเนินงานตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ครบทุกตัว และได้ดำเนินการได้ทั้งหมด 11 ข้อ จาก 12 ข้อ ดังข้อมูล มคอ.7 หมวด 4 เรื่องผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.9

 


 

หมวดที่ 2 อาจารย์  (องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์)

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. การรับสมัครอาจารย์

          ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กับหลักสูตร ร่วมกันกำหนดอัตรากำลังในการประชุมภาควิชา วางแผนกรอบอัตรากำลังการรับสมัครอาจารย์ทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ และกำหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร แล้วจึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ และให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อคัดเลือกอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ได้ติดตามเชิญชวนผู้ที่ได้รับทุนปริญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ มาสมัครเป็นอาจารย์เพิ่มเติม 

 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

          ภาควิชาฯ กับหลักสูตร ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจำภาควิชาไม่น้อยกว่า 5 ราย เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ นำเสนอแผนภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อขอมติที่ประชุมภาควิชา แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลังจากนั้นนำผลไปดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรตามระบบระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ได้มาซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรที่จะมาบริหารจัดการหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

 

- ระบบการบริหารอาจารย์

           ภาควิชามีการกำหนดภาระงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเบื้องต้นคณบดีแจ้งหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ให้หัวหน้าภาควิชาทราบ แล้วนำเข้าที่ประชุมภาควิชา เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ และตกลงมอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ผู้สอนรับทราบ หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำแผนงานตามภาระงานที่จะปฏิบัติแต่ละภาคการศึกษาเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาเพื่อตรวจสอบและลงนามให้ความเห็นชอบมอบอาจารย์ปฏิบัติ และอาจารย์กรอกแบบรายงานภาระงานขั้นต่ำ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออนุมัติต่อไป  เมื่อได้รับอนุมัติและปฏิบัติ จะมีการประเมินอาจารย์และกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และมีการประเมินผลคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิตทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการกำกับติดตามดูแลให้อาจารย์ มีตำแหน่งทางวิชาการเหมาะสมต่อการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร

 

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

     อธิบายในสองประเด็นคือ
          1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ และ
         
2. กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

          ภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน สำหรับการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทักษะความสามารถเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การทำวิจัย การเขียนตำรา และเอกสารคำสอน การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้อาจารย์นำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ มาบูรณาการกับการเรียนการสอน ซึ่งการพิจารณางบประมาณในส่วนนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของโครงการ และภาควิชา ทำให้มีงบประมาณเพียงพอที่จะส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใหม่ เมื่ออาจารย์ใหม่ได้รับการบรรจุแล้วจะมีกำกับดูแลโดยภาควิชาจะมีการมอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงคอยดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎระเบียบของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา ของภาควิชา ชี้แจงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ เปิดโอกาสให้เข้าสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ จัดให้มีวิชาสอนตามความถนัดร่วมกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนหรือเชี่ยวชาญ และส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น 

 

2. กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

          ภาควิชามีแผนในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ รวมถึงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ซึ่งจะมีการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยการจัดเสวนาพารู้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Workshop of Experimental Economics) และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการสอน การวัดและประเมินผล ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2.5

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 50

ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 40

ผลงานวิชาการของอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2.6

 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2.7

 

 

 


 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 3 นิสิต)

 

ข้อมูลนักศึกษา  

ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

223

200

195

2556

 

196

192

2557

 

 

184

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา

จำนวนนิสิตไม่ตรงเป้าหมายมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากการรับนิสิตมีหลายระบบ ทั้งระบบรับตรง และระบบกลาง ทำให้ผู้เข้าศึกษามีทางเลือกมากขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต

-กระบวนการและผลการดำเนินงานการรับนิสิต

          ภาควิชาดำเนินการรับนิสิตให้สอดคล้องกับกระบวนการ ระบบและกลไกการรับนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชามีการกำหนดแผนการรับนิสิตตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ. 2) ซึ่งได้จัดทำแผนการรับนิสิตเสนอภาควิชา คณะกรรมการระดับคณะพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยผ่านที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติของนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน และในส่วนของกระบวนการรับนิสิตนั้นดำเนินการโดยภาควิชา ผ่านคณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ตลาดนัดหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การรับนิสิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในส่วนของระบบการคัดเลือกนั้นมีระบบการคัดผ่านการสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง Admission ซึ่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้กำหนด การคัดเลือกโครงการรับตรง  KU Admission  และระบบ Special Projects ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก ที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการคณะ  คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เพื่อคัดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณภาพเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยต่อไป

 

-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

          ภาควิชาได้ดำเนินการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อแนะนำการเรียนการสอน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU และเอกลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ ECON KU ให้มีแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐศาตร์เกษตร แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และการร่วมกิจกรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับและการประพฤติปฏิบัติตนตลอดหลักสูตร และเปิดโอกาสให้นิสิตได้พบกับบุคลากรของภาควิชา ได้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องติดต่อประสานงานร่วมกันในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม แรกพบ ที่จัดโดยชุมนุมของภาควิชาเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่พบกับรุ่นพี่ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ซึ่งในขณะที่ศึกษาจะมีรุ่นพี่คอยดูแลช่วยเหลือเรื่องการเรียนเบื้องต้นก่อนส่งต่อขั้นตอนต่อไป

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 3.2

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

- การควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรี

          ภาควิชามีแผนการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิต ซึ่งจะมีการจัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคการศึกษาละอย่างน้อย 1 ครั้ง ช่วงก่อนสอบกลางภาค และปลายภาค มีระบบการอนุมัติการลงทะเบียน มีระบบการอนุมัติการลงทะเบียนกรณีนิสิตมีคะแนนต่ำกว่า 2.00 มีระบบการพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางออนไลน์ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น ซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการจัดทำแผนพัฒนานิสิต โดยดำเนินการจัดการศึกษาดูงานของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจการเกษตร  จัดการอบรบในด้านภาษา IT และด้านธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด จัดการสนับสนุนด้านงบประมาณของสโมสรนิสิตและชุมนุมด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เช่น การทำค่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ยากจน การส่งนิสิตเพื่อทำกิจกรรม SMART Project และการศึกษาดูงานกับ Taiwan เป็นต้น

 

D:\SAR57-AGECON\3.31.pdf เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 3.3

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- อัตราการคงอยู่: 

ชั้นปี

2

3

จำนวนคงอยู่ (อัตราคงอยู่)

192 (98.0%)

195 (97.5%)

- อัตราการสำเร็จการศึกษา: (คำนวณไม่ได้ - ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลจำนวนนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษาจะมีนิสิตจบตามแผนในปีการศึกษา 2556) 
- ความเห็นเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา

ในรอบปีที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 2 ยังคงอยู่ร้อยละ 98 และนิสิตชั้นปีที่ 3 ยังคงอยู่ร้อยละ 97.5 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่พึงพอใจ

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

- ด้านการจัดการเรียนการสอน

          จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ของนิสิตปัจจุบัน ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทั้ง 24 ข้อ คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 3.56 ซึ่งอยู่ในระดับที่พึงพอใจ

- ด้านการให้บริการ

          ความพึงพอใจของนิสิตต่อด้านการบริการ พบว่า  นิสิตไม่มีข้อร้องเรียน โดยดูได้จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ตามตัวชี้วัด มคอ. 7 ของคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.31 อยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 3.4

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

หมายเลข 3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  

สาขา: G02 เศรษฐศาสตร์เกษตร

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

2554

2555

2556

2548

จำนวน

2549

จำนวน

2

1

2

2550

จำนวน

4

1

2

2551

จำนวน

101

4

1

2552

จำนวน

103

3

2553

จำนวน

158

2554

จำนวน

 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา

          จากแบบสอบถามของนิสิตชั้นปี 4 เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษานั้นพบว่าปัจจัยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากนิสิตมีพื้นคณิตศาสตร์และสถิติไม่เพียงพอต่อการเรียน เนื่องจากเป็นผู้ที่จบจากด้านศิลป์ คำนวณ จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปัจจุบันยังไม่มีนิสิตสำเร็จการศึกษา แต่เมื่อดูจากตารางจะเห็นว่ามีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่มีบางส่วนที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด เพราะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Micro I  , Micro II  , Cal I และ Cal II ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ด้วยเป็นวิชาบังคับและเป็นวิชาที่ต้องเรียนก่อนวิชาของสาขาวิชา ซึ่งนิสิตสอบไม่ผ่านจำนวนมาก และถอนวิชาดังกล่าว จึงส่งผลกระทบให้นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาและระยะเวลาที่กำหนด


 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

          ตารางแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตโดยกองแผนงาน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 23 ฉบับ จากการส่งแบบสอบถามจำนวน 109 ฉบับ (คิดเป็น 21.1%) ในแต่ละหัวข้อมีคะแนนเต็มเท่ากับ 5

 

ที่

ด้านการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย

1

คุณธรรม จริยธรรม

4.49

1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต

4.7

1.2 มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

4.65

1.3 มีระเบียบวินัยในการทำงาน

4.39

1.4 มีความขยันอดทน

4.35

1.5 การตรงต่อเวลา

4.35

2

ความรู้

3.96

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน

4.13

2.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

4

2.3 มีความสามารถในการนำเสนองานที่ทำ

3.96

2.4 มีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

3.74

3

ทักษะทางปัญญา

4.01

3.1 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน

4.22

3.2 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานใหม่

3.96

3.3 สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ปัญหา

3.87

3.4 มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้

4

4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.15

4.1 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม

4.43

4.2 มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ

3.78

4.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ

4.43

4.4 สามารถบริหารจัดการงานที่ทำ

3.96

5

ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร สารสนเทศ

3.9

5.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

3.87

5.2 มีการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์/สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

3.78

5.3 มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

3.87

5.4 มีทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์

4.09

ค่าเฉลี่ยรวม

4.10

 

ความเห็นต่อผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต

ความคิดเห็นต่อผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต เห็นว่ามีค่าเฉลี่ยรวม 4.10 อยู่ในระดับที่มีความพอใจอย่างยิ่ง ซึ่งในบางรายการควรมีการนำความรู้มาประยุกต์ใช้และทักษะในการวิเคราะห์ยังมีไม่พอในการที่จะทำงาน เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เพิ่มทักษะในการทำงานเป็นทีม เพิ่มทักษะทางด้านภาษา และสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเกษตรได้จริง เป็นต้น

 

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายในเวลา 1 ปี

 

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด

166

100.0

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ

156

94.0

จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

96

73.8

- จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำตรงสาขาที่เรียน

51

30.7

- จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำไม่ตรงสาขาที่เรียน

36

21.7

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ

9

5.4

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา

1

0.6

จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ

25

15.1

จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท

0

0.0

จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

0

0.0

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้

          จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี พบว่า จากจำนวนบัณฑิตทั้งหมด 166 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 94 บัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 57.8 บัณฑิตที่ได้งานทำตรงสาขาที่เรียน ร้อยละ 30.7 บัณฑิตที่ได้งานทำไม่ตรงสาขาที่เรียน ร้อยละ 21.7 บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 5.4 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ร้อยละ 0.6 และมีบัณฑิตที่ศึกษาต่อ ร้อยละ 15.1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพสามารถเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ และศึกษาต่อภายในเวลา 1 ปี เป็นจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ 94 ส่วนในอนาคตหากจะมีการปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนานิสิตให้สามารถทำงานตรงสาขาที่เรียนได้เพิ่มมากขึ้น และประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของสถานประกอบการได้เพิ่มมากขึ้น

 

 

 


 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร  

(องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน )

 

สรุปผลการเรียนในรายวิชาของนิสิตในหลักสูตร

 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

นิสิตรหัส 57, สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

 

ที่

รหัสวิชา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

W

S

U

P

NP

I

N

1

01101181

9

9

16

22

37

17

17

11

56

0

0

0

0

0

0

2

01132101

4

15

43

24

5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

01175112

26

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

01175113

27

3

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

5

01175143

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

01355111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

0

0

0

7

01355112

1

21

62

32

13

0

0

2

5

0

0

16

0

0

0

8

01355113

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0