รหัสบัญชี     รหัสผ่าน    
  ข้อมูลจากศูนย์ฝึก  
  กิจกรรมการนิเทศ    โครงการพิเศษ    งานวิจัย  

ข้อมูลจากศูนย์ฝึก -> ติดต่อ-สอบถาม 
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8265
โทรสาร 0-2942-8265