โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro

รุ่นที่ 4 วันที่  18-19  สิงหาคม 2551  เวลา 8.30-16.00 น.  (งด)
รุ่นที่ 5 วันที่   22-23 กันยายน 2551 เวลา 8.30-16.00 น. (ผ่านไปแล้ว)
รุ่นที่ 6 วันที่
  27-28  ตุลาคม 2551 เวลา 8.30-16.00 น. (ผ่านไปแล้ว)
รุ่นพิเศษ 1 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8.30-16.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)(ผ่านไปแล้ว)
รุ่นพิเศษ 2 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30-16.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

รุ่นที่ 7 วันที่
   24-25  มกราคม 2552  เวลา 8.30-16.00 น.

---------------------

1.  หลักการและเหตุผล

                ในยุคสารสนเทศ การศึกษาหาความรู้สามารถกระทำได้ตลอดเวลา ไร้ขีดจำกัดเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ นั่นคือการศึกษาจากเอกสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต  แต่ในทางกลับกันขณะนี้การพัฒนาเกี่ยวกับเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จริงๆ ยังไม่ได้มีการพัฒนาตามโลกและยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง  หนังสือส่วนใหญ่ยังคงเป็นเอกสารที่ใช้กระดาษในการจัดพิมพ์  การอ่านหนังสือจะต้องเข้าไปศึกษาในห้องสมุดเท่านั้น

                ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาของหนังสือ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า “e-Book” ซึ่งสามารถผลิตออกมาให้มีรูปลักษณะเหมือนกับหนังสือโดยทั่วๆ ไป แต่มีความสามารถหลายอย่างที่สูงกว่าหนังสือธรรมดา เช่น เป็นระบบการผลิตที่ไม่ใช้กระดาษ ผลิตได้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา  เชื่อมโยงเอกสารกับแหล่งความรู้ภายนอกได้  สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้  ทำสำเนาได้สะดวก  ต้นทุนในการผลิตต่ำ  สามารถใช้ได้ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์  ประการสำคัญที่สุดคือการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับป่าไม้

                เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่จะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี   ภาควิชาจึงเห็นว่าควรมีการจัดอบรมปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าวขึ้น สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับต่างๆ

 

2. วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยการใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ และสามารถผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
-เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
-เพื่อเป็นการบริการทางด้านวิชาการ และเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

3. รูปแบบการฝึกอบรม

          -ประกอบด้วยการบรรยาย  การนำเสนองาน  การสาธิต  การอภิปราย และการฝึกปฏบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  แบบ 1 คน / 1 เครื่อง

 

4.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                - ผู้เข้ารับการอบรม เป็นครู อาจารย์,   นักเทคโนโลยีการศึกษา , ศึกษานิเทศก์, บรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอกสาร/ ตำรา,  นักเรียน,นิสิต, นักศึกษา, ผู้ปฏิบัติการด้าน IT หน่วยงานของรัฐและเอกชน  หรือผู้สนใจทั่วไป
                - มีพื้นความรู้ในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

 

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

-รุ่นที่ 4 วันที่  18-19  สิงหาคม 2551 เวลา 8.30-16.00 น. (งด)
-
รุ่นที่ 5 วันที่   22-23 กันยายน 2551 เวลา 8.30-16.00 น. (ผ่านไปแล้ว)
-รุ่นที่ 6 วันที่   27-28  ตุลาคม 2551 เวลา 8.30-16.00 น. (ผ่านไปแล้ว)
-
รุ่นพิเศษ 1 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8.30-16.00 น. (เสาร์-อาทิตย์) (ผ่านไปแล้ว)
-รุ่นพิเศษ 2 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30-16.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

-รุ่นที่ 7 วันที่
   24-25  มกราคม 2552  เวลา 8.30-16.00 น.

 

6.  สถานที่ฝึกอบรม
           
-รุ่นพิเศษ 1 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
               
 -รุ่นพิเศษ 2 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30-16.00 น.
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
                -รุ่นที่ 7 วันที่   24-25  มกราคม 2552  เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ม.เกษตรศาสตร์

 

7.  หัวข้อฝึกอบรม

                -แนะนำโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
                -เทคนิคการนำเข้าข้อมูลรูปแบบต่างๆ
                -การตกแต่งหนังสือ แทรกข้อความ ภาพนิ่ง และมัลติมีเดีย
                -การสร้าง bookmark, set theme, Music, Set page  ฯลฯ
                -การนำหนังสือขึ้นอินเทอร์เน็ต
                -การสร้างแผ่น CD และชั้นวางหนังสือ

8. วิทยากรฝึกอบรม

  1. ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า      วิทยากร
  2. รศ. ดร.ณรงค์ สมพงษ์
        ผู้ช่วยวิทยากร
  3. รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์      ผู้ช่วยวิทยากร
  4. ผศ. น.ต. ดร.สัญชัย  พัฒนสิทธิ์     ผู้ช่วยวิทยากร
  5. รศ.จงกล แก่นเพิ่ม
        ผู้ช่วยวิทยากร

 

9.  การลงทะเบียน

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสียค่าลงทะเบียน  คนละ 3,500 บาท โดยผู้อบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการ
-ผู้สนใจกรุณาส่งแบบลงทะเบียนไปยังภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร 02-9428674  
(อย่างช้า 1 สัปดาห์ก่อนการฝึกอบรม)

 

10.  การประเมินผล และการติดตามผล

   -สังเกตการณ์ระหว่างการฝึกอบรม
  -แบบสอบถามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม
  -ผู้ผ่านการประเมินฯ จะได้รับวุฒิบัตรจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                -ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) โดยการใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro
                -ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ และสามารถผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
                -เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และพัฒนาผลงานวิชาการ ด้านการผลิตสื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
                -สามารถผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ในห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดมีชีวิต
 

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (
e-Book)
 

วันที่

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

วันที่ 1

8.30-9.00

-พิธีเปิดการอบรม

 

 

9.00-9.30

-แนะนำโปรแกรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค (Introduction)

ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้าและคณะ

 

9.30-10.00

-นำเสนอตัวอย่างผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค(e-book Presentation)

 

 

10.00-10.15

-พัก-อาหารว่าง

 

 

10.15-10.30

- การติดตั้งโปรแกรม (Installation)

 

 

10.30-11.00

-การใช้โปรแกรม (Starting)
                -การสร้างและการเปิดหนังสือ (Creating and Opening)
                -การบันทึกงาน (save / save as)
                -การแทรกหน้าแบบอัตโนมัติ (Creating Multi-Object Pages)

 

 

11.00-11.30

-เทคนิคการสร้าง e-book โดยการนำเข้าข้อมูลจากภาพกราฟิค (Digital Pictures)

 

 

11.30-12.00

-เทคนิคการสร้าง e-book โดยการนำเข้าข้อมูลจาก internet

 

 

12.00-13.00

-พักเที่ยง

 

 

13.00-14.00

-เทคนิคการสร้าง e-book โดยการนำเข้าข้อมูลจาก Microsoft Word

 

 

14.00-14.15

-พัก-อาหารว่าง

 

 

14.15-15.00

-เทคนิคการสร้าง e-book โดยการนำเข้าข้อมูลจาก PowerPoint

 

 

15.00-15.45

-เทคนิคการสร้าง e-book โดยการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ PDF

 

 

15.45-16.00

-อภิปราย / พูดคุย / ซักถามปัญหา / สรุป

 

 

วันที่

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

วันที่ 2

8.30-9.00

-การตกแต่งหนังสือ (Set Book Options)

ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้าแและคณะ

 

9.00-9.30

-การแทรกข้อความ (Insert Annotation)

 

9.30-10.00

-การแทรกภาพนิ่ง (Insert Clip Art)

 

 

10.00-10.15

-พัก-อาหารว่าง

 

 

10.15-10.30

- การติดตั้งโปรแกรม (Installation)

 

 

10.30-11.00

-การแทรกมัลติมีเดีย (Insert Multimedia Objects)

 

 

11.00-11.30

-การสร้างตำแหน่งเครื่องหมาย (Bookmarks)
-การปรับแต่งโครงสร้างหนังสือ (Set Theme)

 

 

11.30-12.00

-การแทรกเพลงประกอบหนังสือ (Background Music)-
การเชื่อมโยงเอกสาร (Set Links)
-
การตั้งค่าหน้าเอกสาร (Set page properties)

 

 

12.00-13.00

-พักเที่ยง

 

 

13.00-14.00

-การบันทึกผลงาน e-book ลงแผ่น CD
-
การบันทึกงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล DATA
-
การทำชั้นวางหนังสือ (Book Self)
-การสร้าง CD แบบ Auto Run

 

 

14.00-14.15

-พัก-อาหารว่าง

 

 

14.15-15.00

-การนำผลงานขึ้น internet

 

 

15.00-15.45

-การออกแบบปก CD

 

 

15.45-16.00

-แจกสัมฤทธิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม/ ปิดการอบรม

 

หมายเหตุ      ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กลับสู่หน้าหลัก