I Home | Assoc.Prof.Dr.Kulkanit Rashainbunyawat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

ภาควิชาอาชีวศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-579-7143

e-mail:  feduspm@hotmail.com

 

 

 

ประวัติการศึกษา          

 วท.. (คหกรรมศาสตร์)   จาก      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                                                                      M.S. (Home Economics Education)  จาก   Mississippi University of Women, USA

Ph.D. (Vocational Education)   จาก    Oregon State University, USA

ประสบการณ์                  

1. สอนระดับปริญญาตรี โท เอก และทำงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย การพัฒนาสตรี

    บริโภคศึกษา

2. เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร

4. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการทรัพยากรครอบครัว

งานแต่งและเรียบเรียง 

-  แอโรบิกด๊านซ์ (เขียนร่วม, 2526) 

-  แอโรบิไซส์ (2527) 

-  คู่มือการทำชุดการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ : กิจกรรมเสนอแนะ (2528) 

-  กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ (หน่วยที่ 15 ในชุดวิชาสถิติและการวิจัยทาง  คหกรรมศาสตร์ มสธ.) (2531) 

-  การจัดการงานอาชีพทางคหกรรมศาสตร์ (หน่วยที่ 7 ในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ                 คหกรรมศาสตร์, มสธ.) (2531) 

-  การประเมินผลทางคหกรรมศาสตร์ (2531) 

-   แก่อย่างฉลาดและเป็นสุข (เขียนร่วม, 2532)

-  รวมสูตรอาหารจานเดียวรักลูก (เขียนร่วม, 2537) 

-  รวมสูตรอาหารผักรักลูก (เขียนร่วม, 2537) 

-  หนูน้อยฉลาดบริโภค (2537) 

-  การพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ (2538) 

-  การบริการสำหรับบุคคลและครอบครัว (หน่วยที่ 7 ในชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ, มสธ.)    (2538) 

-  การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน (2540) 

-   ผ้าไทย: เรื่องที่ควรรู้  (เขียนร่วม, 2543)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) สาระที่ 1  (2545)

- กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1 (2546)

งานวิจัย 

-  การใช้เวลาของครอบครัวในชนบท (คณะวิจัย, 2527) 

-  โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย (คณะวิจัย, 2527) 

-  การสำรวจสมรรถวิสัยของครูคหกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (หัวหน้าคณะวิจัย, 2528) 

-  การใช้สไลด์-เทปเรื่องเทคนิคการสอน เพื่อสร้างสมรรถวิสัยของครูคหกรรมศาสตร์ระดับมัธยม    ศึกษา : วิชาอาหารและโภชนาการ     (คณะวิจัย. 2528) 

-  การใช้สไลด์-เทปเรื่องเทคนิคการสอน เพื่อสร้างสมรรถวิสัยของครูคหกรรมศาสตร์ระดับมัธยม    ศึกษา : วิชาการดูแลรักษาบ้าน           (คณะวิจัย, 2531)

-  บทบาทสตรีในระบบการทำฟาร์มผสมผสาน จังหวัดสุพรรณบุรี (หัวหน้าคณะวิจัย, 2531) 

-  การใช้สไลด์-เทปเรื่องเทคนิคการสอน เพื่อสร้างสมรรถวิสัยของครูคหกรรมศาสตร์ระดับมัธยม     ศึกษา : วิชาบ้านและครอบครัว          (หัวหน้าคณะวิจัย, 2532) 

-  คุณภาพและการบริโภคกระดาษชำระของครอบครัวในกรุงเทพมหานคร (2533)   

-  คุณภาพและการบริโภคน้ำบรรจุขวดของครอบครัวในกรุงเทพมหานคร (2535) 

-  การดำเนินชีวิตของนักคหกรรมศาสตร์ไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (หัวหน้าคณะวิจัย, 2541

-  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องผ้าไทยของครูมัธยมศึกษาโดยใช้สไลด์ประกอบเสียง                         (หัวหน้าคณะวิจัย, 2544) 

-   การใช้ผ้าพื้นเมืองไทยของนักคหกรรมศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะวิจัย, 2545)

-   การใช้เวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร (คณะวิจัย, 2546)

-   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้เวลาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพ   มหานคร           (คณะวิจัย, 2546)

-    การพัฒนาศักยภาพครูด้วยการทำวิจัยแบบง่าย (คณะวิจัย, 2546)

-    ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการปกป้องบุตรหลานจากภัยอินเทอร์เน็ต                         (หัวหน้าคณะวิจัย, 2546)

-    ทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (คณะวิจัย, 2546)

-   การศึกษาเชิงหรรษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของครูในอุดมคติ. 2547.           (หัวหน้าคณะวิจัย) 

-     การบริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2547.  (หัวหน้าคณะวิจัย) 

-     ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างเรียนของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยใน กรุงเทพ     มหานคร. 2547.  (หัวหน้าคณะวิจัย)

-    ศักยภาพของภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมือง. 2548. (กำลังดำเนินการ) (คณะวิจัย) 

-    ภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วมของครอบครัว-ชุมชน: โครงการต้นแบบ          บ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร. 2549.  (หัวหน้าคณะวิจัย)

-    การเพิ่มมูลค่าของข้าวโพดโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. 2549.          (หัวหน้าคณะวิจัย)

- Time Use : A Case Study of Families in Lampoon (หัวหน้าคณะวิจัย, 1991)

-  Some Special Aspects Relating to Draught Buffalo Raising in Two Villages of    Northeast Thailand (คณะวิจัย, 1994) 

- The Difference of Unpaid Work and Informal Work between Male and Female in  Indonesia and Thailand with Time-use Data. 2005.  (หัวหน้าคณะวิจัย) 

งานบริการสังคม

2532-2533     เลขาธิการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

2534-2535     นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  

2534-2536     ประธานฝ่ายคหกรรมศาสตร์ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

2540-2542     กรรมการฝ่ายคหกรรมศาสตร์ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

2540-ปัจจุบัน    กรรมการโครงการการศึกษานอกโรงเรียน สมาคมสตรีอุดมศึกษา 

2542-2543      นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

2543-2546      กรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฝ่ายเผยแพร่วิชาการ 

2546-ปัจจุบัน    กรรมการอำนวยการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ

2544-2546      เลขาธิการสมาคมคหกรรมศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย (Asian Regional   Association for Home Economics)

2546                เลขาธิการ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

2547               อุปนายกสมาคมคหกรรมศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย  (Asian Regional Association for Home Economics)

2548              นายกสมาคมคหกรรมศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย  (Asian Regional Association for Home Economics)

2549-ปัจจุบัน  - กรรมการอำนวยการสมาคมคหกรรมศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย  (Asian Regional Association for Home Economics)

                       - Editorial board, Journal of Asian Regional Association for Home Economics

งานอื่น ๆ

                1.   อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสุนทร วิลาวัลย์)

                2.   นักวิชาการคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ รัฐสภา                        (2545) 

                3.   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ รัฐสภา (2546)

                4.   คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540-ปัจุบัน)

                5.  หัวหน้าคณะวิทยากรอบรม "การพัฒนาเทคนิคการประกอบอาหารสำหรับพ่อครัว-แม่                      ครัวไทยในต่างประเทศ" ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เดือนพฤศจิกายน 2549                      ในโครงการของศูนย์พัฒนาอาหารไทยและครัวไทยสู่โลก สถาบันอาหาร                      กระทรวงอุตสาหกรรม