รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดคือ 10 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ
1นางธันยนันท์ ทองพิลาProblem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
2นางสมจิต แจ้งใจProblem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
3นางสาวอิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์Problem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
4นางสาวอภิญญา ศรีเวียงProblem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
5นายอดิศร ขาวสะอาดProblem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
6นางสาวพเยาว์ สาละสาลินProblem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
7นางสาวนาฏยา โกษาแสงProblem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
8เปรมา มัดรามัญProblem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
9นายประพันธ์ ไตรรัตนานาถProblem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
10นายประพันธ์ ไตรรัตนานาถProblem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย

.