รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดคือ 12 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ
1นางสาวราตรี มาตรวิจิตรเทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
2นายธรรมสาร พวงบุบผาเทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
3นางสาวศิวนันท์ เรืองปิตินันทน์เทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
4นางสาวดลพร อยู่ไทยเทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
5นางสาวชนิดาภา หัตถาภรณ์สกุลเทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
6นายอมร นันทวิกรเทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
7นายระพีพัฒน์ ศรแก้วดาราเทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
8นายระพีพัฒน์ ศรแก้วดาราเทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
9นายอภิชาติ ทรงครุฑเทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
10นางสาวเขมณัฏฐ์ รักษ์สุวรรณเทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
11นางกมลรัตน์. พรมสุข086เทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)
12นางพัทธ์ธีรา แก้วพานิชย์เทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด(สังคม)

.