การเขียนแผ่นคลี่  จะต้องหาความยาวจริงของ
เส้นย่อยแต่ละแนว  แล้วนำมาเขียนประกอบกัน
เป็นแผ่นคลี่  ดังนั้นนิสิตควรสังเกตุว่า  ในแต่ละ
รูปทรง  จะต้องใช้ความยาวจริงของเส้นย่อย
แนวไหนบ้าง และความยาวจริงในแต่ละแนวนั้น
หาได้อย่างไร  แล้วนำไปเขียนประกอบเป็น
แผ่นคลี่  ได้อย่างไร   
Developments
Video Clip

1. การหาแผ่นคลี่ของทรงกระบอก
2. การหาแผ่นคลี่ของปริซึม
3. การหาแผ่นคลี่ของกรวยตรง
4. การหาแผ่นคลี่ของกรวยเอียง
5. การหาแผ่นคลี่ของปิรามิด
6. การหาแผ่นคลี่ของข้อเลี้ยวข้อต่อ
7. ทรงกลม วิธีโพลีไซลินดริค
8. ทรงกลม วิธีโพลีโคนิค
9. การหมุนเส้นหาความยาวจริง