เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น
Read Me
วิธีการใช้งาน
Read Me
References

          เขียนแบบวิศวกรรม  เป็นวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนต้องเรียน
เพื่อฝึกฝนให้นิสิตได้มีพื้นฐานและทักษะในการมองและเข้าใจแบบ  ซึ่งจะมีประโยชน์กับวิชาอื่น ๆ
ที่นิสิตจะต้องเรียนต่อไป   และมีประโยชน์เมื่อนิสิตจบไปทำงาน

          ปัญหาหลักที่พบในการเรียนการสอนคือ
               1.นิสิตบางส่วนมองรูปไม่ออก
               2.ในส่วนของเรขาบรรยายซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างมาก ซับซ้อนและต่อเนื่อง  นิสิตบางส่วน
                 ตามไม่ทัน  บางส่วนเรียนแล้วลืมไม่ทบทวน  บางส่วนก็ไม่เข้าใจ

          การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนนี้   มีจุดประสงค์เพื่อที่จะแก้ปัญหาใน
การเรียนการสอน  นิสิตสามารถที่จะฝึกการมองรูปกับ 3D Graphic Model ที่พัฒนาขึ้น สามารถ
ดูขั้นตอนต่าง ๆ  การแก้ปัญหาเรขาบรรยายจาก Video Clip  สามารถที่จะทบทวนซ้ำ ๆ จนกว่าจะ
เข้าใจ  ซึ่งจะทำให้นิสิตมีความเข้าใจมากขึ้น  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

          การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนนี้  ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตใช้ทบทวน เรียนรู้และฝึกฝน  
ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน เพื่อความเข้าใจ
  ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนการสอน 
ดังนั้นโปรดเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องจะเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

Copyright © 2003     The Best View : Internet Explorer 4 or later     800 x 600 pixels