ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

บ  /b/

   
/b/

เสียงกัก ริมฝีปากทั้งสอง โฆษะ
Voiced Bilabial Stop


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University