ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ด,ฎ  /d/

   
/d/

เสียงกัก ปุ่มเหงือก โฆษะ
Voiced Alveolar Stop


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University