ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ก  /k/

   
/k/

เสียงกัก เพดานอ่อน อโฆษะสิถิล
Voiceless Unaspirated Velar Stop


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University