ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ  /kh/

   
/kh/

เสียงกัก เพดานอ่อน อโฆษะธนิต
Voiceless Aspirated Velar Stop


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University