ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ง  //

   
/ng/

เสียงนาสิก เพดานอ่อน โฆษะ
Voiced Velar Nasal


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University