ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

จ  /t/

   
/t6/

เสียงกึ่งเสียดแทรกปุ่มเหงือก-เพดานแข็ง อโฆษะสิถิล
Voiceless Unaspirated Alveolo-Palatal Affricate


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University