ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ฉ,ช,ฌ  /th/

   
/t6h/

เสียงกึ่งเสียดแทรกปุ่มเหงือก-เพดานแข็ง อโฆษะธนิต
Voiceless Aspirated Alveolo-Palatal Affricate


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University