ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ว  /w/

   
/w/

เสียงเปิดหรือเสียงกึ่งสระ ริมฝีปากและเพดานอ่อน โฆษะ
Voiced Labial-velar Approximant


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University