ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /a/ and //

   
/a/

 /a/

 
/ar/

 //


สระ ต่ำ หลัง ไม่ห่อปาก
Low Back Unrounded Vowel


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University