ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /ɛ/ and /ɛː/

   
/ai/

 /ɛ/

 
/air/

 /ɛː/


สระ ต่ำ หน้า ไม่ห่อปาก
Low Front Unrounded Vowel


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University