ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /e/ and //

   
/e/

 /e/

 
/ae/

 /eː/


สระ กลาง หน้า ไม่ห่อปาก
Mid Front Unrounded Vowel


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University