ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /ɯ/ and /ɯː/

   
/eu/

 /ɯ/

 
/euu/

 /ɯː/


สระ สูง หลัง ไม่ห่อปาก
High Back Unrounded Vowel


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University