ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /iaʔ/ and /ia/

   
/a/

 /iaʔ/

 
/ar/

 /ia/
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University