ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /o/ and //

   
/o/

 /o/

 
/oo/

 /oː/


สระ กลาง หลัง ห่อปาก
Mid Back Rounded Vowel


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University