ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /u/ and //

   
/u/

 /u/

 
/uu/

 /uː/


สระ สูง หลัง ห่อปาก
High Back Rounded Vowel


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University