ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /uaʔ/ and /ua/

   
/a/

 /uaʔ/

 
/ar/

 /ua/
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University