ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /ɯaʔ/ and /ɯa/

   
/a/

 /ɯaʔ/

 
/ar/

 /ɯa/
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University