|   เอกสารการสอน  
|        บทความ  
|   เว็บบอร์ด
หน้าแรก
อัตชีวประวัติ
รายวิชา 01387103
รายวิชา 01387121
รายวิชา 01387321
รายวิชา 01388111
รายวิชา 01388221
รายวิชา 01388591
รายวิชา 01388222
เอกสารประกอบการสอน
ตารางเรียน-ตารางสอน
กิจกรรม
บทความ
งานวิจัย
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2553

รอบรั้วนนทรี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์
 ระบบสารสนเทศนิสิต
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 
 คำร้องขอเอกสารการศึกษา
 ระบบเกรดออนไลน์
 สำนักทะเบียน&ประมวลผล
 ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ 
 
 

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
(
Buddhism and the Environment)
รหัสวิชา 01388222

 
 
 ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2554
 
Course syllabus
 
แผนการสอน (Course Syllabus)  
     
  Power point  
ครั้งที่ 1-2 introduction.ppt  
ครั้งที่ 3 ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนาและสิ่งแวดล้อม.ppt  
ครั้งที่ 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข (บทที่2).ppt  
ครั้งที่ 5 แนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (บทที่2).ppt  
ครั้งที่ 6 พุทธศาสนากับป่าไม้ (บทที่ 3).ppt  
ครั้งที่ 7 ต้นไม้ในพุทธศาสนา (บทที่ 3).ppt  
ครั้งที่ 8 พุทธศาสนากับสัตว์ป่า (บทที่ 4).pdf  
ครั้งที่ 9-10 พุทธศาสนากับการอนุรักษ์น้ำ (บทที่ 5).ppt  
ครั้งที่ 11 พุทธปรัชญาสิ่งแวดล้อม (บทที่ 6).ppt  
ครั้งที่ 12 หลักการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (บทที่ 7).ppt  
ครั้งที่ 13 พระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บทที่ 8).ppt  
ครั้งที่ 14 บทสรุป (บทที่ 9).ppt  
     
     

อาจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-6525 ต่อ 105 โทรสาร 0-2942-8719   อีเมล์ :  fhumtrsk@ku.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์  -   Department of Philosophy and Religion, Faculty of Humanities, Kasetsart University