รศ.ร.อ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการเรียนการสอน   จึงได้จัดทำโฮมเพจนี้ขึ้นมา โดยใส่เอกสารประกอบการสอน แผนการสอนและบทความที่ได้เขียนขึ้นเอง รวมทั้งของอาจารย์ท่านอื่นในภาควิชา   นอกจากนี้อาจารย์ยังมีความสนใจใน    งานวิจัยต่างๆทางด้านจุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ คอมพิวเตอร์ฮารด์แวร์และซอฟแวร์ ข่าวสารต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และข่าวทั่วไป จึงได้ทำ link ไว้สำหรับคนไทยทั้งที่เป็น นักเรียน ศิษย์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท อาจารย์และผู้ที่สนใจซึ่ง อาจจะใช้ประโยชน์ได้จากการแวะมาเยี่ยมโฮมเพจนี้ี้

address ของโฮมเพจนี้คือ http://pirun.ku.ac.th/~fscicvk
และ  http://www.thai.net/startnet

โฮมเพจสำหรับวิชาไวรัสวิทยาคือ  http://www.thai.net/virology    

Recommended Links

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 20/8/98

 
FastCounter by LinkExchange